Przejdź do stopki

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działek z przeznaczeniem na lokalizację miejsc parkingowych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działek z przeznaczeniem na lokalizację miejsc parkingowych

Treść

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

BURMISTRZ KRYNICY-ZDROJU
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę działek z przeznaczeniem
na lokalizację miejsc parkingowych

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntu:

działka ew. nr 82/12 o pow. 1234 m2 obręb Krynica Słotwiny położona przy ul. Słotwińskiej w Krynicy-Zdroju objętą księgą wieczystą NS1M/00014118/9

działka ew. nr 82/14 o pow. 3426 m2 obręb Krynica Słotwiny  położoną przy ul. Słotwińskiej w Krynicy-Zdroju objętą księgą wieczysta  nr NS1M/00014118/9

część działki ew. nr 385 o pow. 750 m2 obręb Krynica Słotwiny położoną przy ul. Słotwińskiej w Krynicy-Zdroju objętą księgą wieczystą NS1M/00002609/1 – pas drogi publicznej

z przeznaczeniem na lokalizację miejsc parkingowych.

2.Okres obowiązywania umowy ustala się na okres: od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja 2025 r.

3.Umowa obejmuje prowadzenie miejsc parkingowych na działkach ew. nr 82/12, 82/14 oraz części działki ew. nr 385 o pow. 750 m2 (obręb Krynica Słotwiny przy ul. Słotwińskiej w Krynicy-Zdroju). Zgodnie z Miejscowym planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczone symbolem 3.KS.4 – tereny komunikacji – parkingi, place postojowe.

4.Wylicytowany czynsz zostanie rozdzielony odpowiednio:

50% czynszu -działka ew. nr 82/12 i działka ew. nr 82/14 umowa dzierżawy zostanie zawarta przez Jednostkę Budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju. Dzierżawca będzie wpłacać na rzecz MOSiR w Krynica-Zdrój, kwotę czynszu dzierżawionego ustaloną w wyniku przetargu płatną z góry do dnia 15-go każdego miesiąca.  

50% czynszu – część działki ew. nr 385 o pow. 750 m2 umowa dzierżawy zostanie zawarta przez Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju. Dzierżawca będzie wpłacać na rzecz Gminy Krynica-Zdrój, kwotę czynszu dzierżawionego ustaloną w wyniku przetargu płatną z góry do dnia 15-go każdego miesiąca.  

5.Dzierżawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających zawarcia umowy innej osobie.

6.Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

7.Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania we własnym zakresie miejsc parkingowych      w stanie nadającym się do eksploatacji (tj. utrzymania czystości oraz odśnieżania i wywozu nadmiaru śniegu z miejsc parkingowych oraz terenu bezpośrednio przyległym do parkingu). Z chwilą zawarcia umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

5.Przetarg ustny odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim       w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego pok. nr 14.

6.Kryterium rozstrzygającym o wyborze oferenta będzie wysokość wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego.

7.Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 3.000,00 zł (plus 23% podatek VAT     w wysokości 690,00 zł) razem 3.690,00 zł brutto miesięcznie.      

8.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

10.Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które do dnia 23 maja 2022 r. wpłacą             na konto Urzędu Miejskiego nr 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 w Banku Spółdzielczym Muszyna Krynica-Zdrój/o Krynica-Zdrój wadium w wysokości 600,00 zł.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Krynicy-Zdroju. Dzierżawcy, który przetarg wygrał, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet należności czynszowych. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w kasie Urzędu Miejskiego lub na wskazane konto bankowe, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

11.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg          od zawarcia umowy dzierżawy.

12.Osoby fizyczne biorące udział w niniejszym przetargu muszą mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości. W przypadku przedstawicieli osób prawnych (spółek cywilnych), wraz z dowodem wniesienia wadium, odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (wspólników), natomiast przy udziale pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

13.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Inwestycji i Mienia Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, pokój 35 tel. 18 472 55 32.