Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 930.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 930.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 930.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 240
Pow. nieruchomości: 90171 m2,
Nr księgi wieczystej: NS1M/00013655/8
Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś
Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 240 o pow. 450 m2 z przeznaczeniem na cele przemysłowe – eksploatacja odwiertów wody podziemnej oznaczonych Krynica-Zdrój (Kz-2) i Odrodzenie (Kz-3)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 2.214,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23 %vat)
Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry
Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku
Lp.2.

Nr działki: 703

Pow. nieruchomości: 6373 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004968/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kościuszki

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 703 o pow. 150 m2 z przeznaczeniem na cele parkingowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 492,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 998

Pow. nieruchomości: 1636 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005292/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 998 o pow. 15 m2 z przeznaczeniem na miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 24,60 zł miesięcznie (kwota zawiera 23 % vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 2161

Pow. nieruchomości: 979 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018824/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Granicznej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2161 o pow. 40 m2 z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe w tym dla osoby niepełnosprawnej
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 49,20 zł miesięcznie (kwota zawiera 23 % vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 2260

Pow. nieruchomości: 2346 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2260 o pow. 300 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 70,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 1185

Pow. nieruchomości: 53600 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00000577/3

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1185 o pow. 10000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 400,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia