Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 927.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 927.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 927.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 01 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 1929
Pow. nieruchomości: 3187 m2,
Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4
Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Ebersa
Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1929 o pow. 25 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – mobilny punkt sprzedaży o profilu gastronomicznym cele handlowe
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 1.845,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23 %vat)
Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry
Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 2278/6, 999, 997

Pow. nieruchomości: 186 m2, 1957m2, 9194 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4, NS1M/00028356/0, NS1M/00026296/7

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy al. Nowotarskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2278/6 o pow. 5 m2, część działki ew. nr 999 o pow. 5 m2, część działki ew. nr 997 o pow. 5 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – cele handlowe punkty mobilne
dzierżawa na okres 3 lat
Kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 6.642,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 1002/2

Pow. nieruchomości: 8586 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Bulwary Dietla

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1002/2 o pow. 2 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - cele usługowe
dzierżawa na okres od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 319,80 zł miesięcznie (kwota zawiera 23 % vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 1303

Pow. nieruchomości: 3166 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00021225/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Wspólnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1303 o pow. 400 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 70,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 801

Pow. nieruchomości: 800 m2

Nr księgi wieczystej: -

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 801 o pow. 48 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 40,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.