Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 924.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 01 kwietnia2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 924.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 1 kwietnia 2022r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp.1.

Nr działki: 82/12, 82/14, 385

Pow. nieruchomości: 1234 m2, 3426m2, 12527m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014118/9, NS1M/00014118/9, NS1M/00002629/1

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Słotwiny przy ul. Słotwińskiej

Opis nieruchomości i cel umowy:
Przedmiotem dzierżawy będzie działka ew. nr 82/12 o pow. 1234 m2, działka ew. nr 82/14 o pow. 3426 m2, część działki ew. nr 385 o pow. 750 m2 – pas drogowy drogi publicznej ul. Słotwińskiej w Krynicy-Zdroju, stanowiące miejsca parkingowe.
Dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty:
1.Wysokość czynszu ustalona zostanie w drodze przetargu. Jako stawka wyjściowa do przetargu podana zostanie cena 3.690 00 zł. Cena zawiera 23% podatku VAT. Wylicytowany czynsz zostanie rozdzielony odpowiednio:
50 % czynszu – działka ew. nr 82/12 i działka ew. nr 82/14 umowa dzierżawy zostanie zawarta przez Jednostkę Budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju oraz 50 % czynszu – działka ew. nr 385 umowa dzierżawy zostanie zawarta przez Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju.
2.Z chwilą zawarcia umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.
Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry .

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.