Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 888.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 07 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 888.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 07 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 999
Pow. nieruchomości: 1957 m2
Nr księgi wieczystej: NS1M/00028356/0
Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Bulwary Dietla
Opis nieruchomości i cel umowy:
Część działki zabudowana tzw. „pergolą” (6-stoisk), która przeznaczona jest na cele prezentacji i sprzedaży twórczości malarskiej oraz rękodzieła.
Dzierżawa na okres 3 lat.

Opłaty: 246,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)
Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry
Warunki zmiany wysokości opłat:
bez zmian

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.