Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 848.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 848.2021
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 980
Pow. nieruchomości: 2032 m2,
Nr księgi wieczystej: NS1M/00015148/5
Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej
Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 980 o pow. 500 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 70,00 zł rocznie
Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry
Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku
Lp.2.

Nr działki: 2237

Pow. nieruchomości: 247 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00025923/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 2237 o pow. 247 m2 z przeznaczeniem pod na produkcję ziemi ogrodniczej
dzierżawa na okres 2 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 369,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 778/1

Pow. nieruchomości: 210 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Polnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 778/1 o pow. 10 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (lokalizacja wiaty dla przechowywania pojemników naśmieci dla budynku przy ul. Kraszewskiego 36)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 49,20 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 1114/27

Pow. nieruchomości: 11443 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020867/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1114/27 o pow. 6 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (lokalizacja wiaty dla przechowywania kontenera na śmieci dla budynku przy ul. Kraszewskiego 173)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 29,52 zł (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 1946/5

Pow. nieruchomości: 124 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005914/3

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1946/5 o pow. 6 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (lokalizacja kontenera na śmieci dla budynku „Maria”)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 354,24 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 505/11

Pow. nieruchomości: 1448 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020734/8

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Czarny Potok

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 505/11 o pow. 34 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej cele usługowo - handlowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 615,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.7.

Nr działki: 2270

Pow. nieruchomości: 49422 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00010477/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój Góra Parkowa

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2270 o pow. 3000 m2 z przeznaczeniem na cele turystyczne i sportowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 4920,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.8.

Nr działki: 189/1

Pow. nieruchomości: 66300 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00001519/6

Położenie nieruchomości: obręb Mochnaczka Wyżna

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 189/1 o pow. 40000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 1.600,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.9.

Nr działki: 1276/2

Pow. nieruchomości: 18600 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1276/2 o pow. 12000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 1 roku
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 480,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.10.

Nr działki: 392

Pow. nieruchomości: 3600 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005433/7

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 392 o pow. 3600 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 144,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.11.

Nr działki: 143

Pow. nieruchomości: 11900 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 143 o pow. 1388 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 55,52 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.12.

Nr działki: 153, 147/11

Pow. nieruchomości: 18300 m2, 17000 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00024580/1, NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 153 i część działki ew. nr 147/11 o łącznej pow. 8350 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 334,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.