Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 826.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 826.2021
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2502
Pow. nieruchomości: 5422 m2
Nr księgi wieczystej: NS1M/00025920/4
Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Św. Włodzimierza
Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2502 o pow. 1300 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 104,00 zł rocznie
Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry
Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku
Lp.2.

Nr działki: 2502

Pow. nieruchomości: 5422 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00025920/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Św. Włodzimierza

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2502 o pow. 500 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 70,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 2230, 2233

Pow. nieruchomości: 6516 m2, 3003 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4, NS1M/00016327/1

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2230 i część działki ew. nr 2233 o łącznej pow. 2000 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 160,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 788/4

Pow. nieruchomości: 5910 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005758/1

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kościuszki/Polna

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 788/4 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 73,80 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 2274/4

Pow. nieruchomości: 303697 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014686/1

Położenie nieruchomości: obręb Krynica-Zdrój Góra Parkowa

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2274/4 o pow. 25,92 m2 z przeznaczeniem na cele przemysłowe -zlokalizowane zbiorniki wody leczniczej
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 159,90 zł miesięcznie (kwota zawiera 23 % vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 2241

Pow. nieruchomości: 20442 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00025923/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2241 o pow. 15351 m2 z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczych
dzierżawa na okres 10 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 1.353,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: płatność za okres całego roku do dnia 31 lipca każdego roku

Warunki zmiany wysokości opłat:
czynsz dzierżawny będzie corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego

Lp.7.

Nr działki: 918, 2098

Pow. nieruchomości: 698 m2, 381 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004878/1, NS1M/00027515/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego, ul. Gurgacza

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 918, część działki ew. nr 2098 z przeznaczeniem na obsługę płatnych miejsc postojowych
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 738,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.8.

Nr działki: 197

Pow. nieruchomości: 1741 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica-Zdrój przy ul. Dąbrowskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 197 o pow. 87,75 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – ogródek gastronomiczny
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 615,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23 %vat) miesiące: I,II,III,IV,X,XI,XII
1.230,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat) miesiące: V,VI,VII,VIII, IX

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.