Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 823.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik do Zarządzenia Nr 823.2021
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 08 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2165
Pow. nieruchomości: 2688 m2
Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4
Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej
Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2165 o pow. 450 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 70,00 zł rocznie
Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry
Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku
Lp.2.

Nr działki: 2260

Pow. nieruchomości: 2346 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 2260 o pow. 350 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 70,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 1972

Pow. nieruchomości: 95 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00021253/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Ebersa

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1972 o pow. 95 m2 z przeznaczeniem na cele komunikacyjne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 123,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 440/4

Pow. nieruchomości: 186 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005945/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Zamkowej

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 440/4 o pow. 186 m2 z przeznaczeniem na cele komunikacyjne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 123,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 1185

Pow. nieruchomości: 53600 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00000577/3

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1185 o pow. 11900 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 476,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
bez zmian


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia