Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 815.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik do Zarządzenia Nr 815.2021
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 1085
Pow. nieruchomości: 32223 m2
Nr księgi wieczystej: NS1M/00013638/3
Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej
Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1085 o pow. 300 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
Opłaty: 70,00 zł rocznie
Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry
Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 1795
Pow. nieruchomości: 1162 m2
Nr księgi wieczystej: NS1M/00020321/0
Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Zieleniewskiego
Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1795 o pow. 1162 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 1101/4

Pow. nieruchomości: 5549 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014044/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Jaworowej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1101/4 o pow. 125 m2 z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki własnej
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 184,50 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 1187

Pow. nieruchomości: 25200 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1187 o pow. 10000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 400,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 2497/3

Pow. nieruchomości: 104 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00025917/0

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Piłsudskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 2497/3 o pow. 104 m2 z przeznaczeniem na cele parkingowe
dzierżawa na okres 1 roku

Opłaty: 511,68 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
bez zmian

Lp.6.

Nr działki: 2271/1

Pow. nieruchomości: 16096 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004927/0

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój Góra Parkowa

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2271/1 o pow. 5 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe
dzierżawa na okres 1 roku

Opłaty: 984,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
bez zmian

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia