Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 787.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządza się, co następuje:

§ 1 Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, oraz w internecie.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 787.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

WYKAZ

Lp. 1.

Nr działki: 1929

Pow. nieruchomości: 3187 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Ebersa

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1929 o pow. 19,47 m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gospodarczej - cele handlowe dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 1.845,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 2.

Nr działki: 1282/1

Pow. nieruchomości: 465 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013343/8

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1282/1 o pow. 465 m2 z przeznaczeniem
na cele przemysłowe – eksploatacja odwiertu wody mineralnej P-18 dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 2.287,80 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 3.

Nr działki: 1727/11

Pow. nieruchomości: 350 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014949/3

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1727/11 o pow. 350 m2 z przeznaczeniem
na cele przemysłowe – eksploatacja odwiertu wody mineralnej P-14
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 1.722,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 4.

Nr działki: 1118

Pow. nieruchomości: 14718 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013747/0

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój Park Słotwiński

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1118 o pow.
150 m2 z przeznaczeniem na cele przemysłowe wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej odwiertu nr 29
oraz ogrodzonej strefy przy Pijalni ”Słotwinka”
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 922,50 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 5.

Nr działki: 147/11 i 572

Pow. nieruchomości: 17000 m2 i 28900 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1 i NS1m/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy: 
części działek ew. nr 147/8 i 572 o łącznej pow. 10000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 400,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 6.

Nr działki: 1202/15

Pow. nieruchomości: 2100 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013486/2

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy: 
część działki ew. nr 1202/15 o pow. 100 m2 z przeznaczeniem pod stację klimatologiczną IV rzędu
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 18,45 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990)
wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia