Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 790.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządza się, co następuje:

§ 1 Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, oraz w internecie.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 790.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 7 października 2021 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ

Lp. 1.

Nr działki: 1085

Pow. nieruchomości: 32223 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013638/3

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1085 o pow. 450 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 70,00 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 2.

Nr działki: 217

Pow. nieruchomości: 6724 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014118/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Słotwiny przy ul. Sądeckiej

Opis nieruchomości i cel umowy: 
część działki ew. nr 217 o pow. 5425 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 184,50 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 3.

Nr działki: 931

Pow. nieruchomości: 1816 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00023331/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy: 
część działki ew. nr 931 o pow. 36 m2 z przeznaczeniem na cele parkingowe
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 61,50 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 4.

Nr działki: 931

Pow. nieruchomości: 1816 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00023331/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy: 
część działki ew. nr 931 o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na prezentację oferty handlowej
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 246,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990)

wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia