Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 762.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządza się, co następuje:

§ 1 Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, oraz w internecie.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 762.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 7 września 2021 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ

Lp. 1.

Nr działki 188/1

Pow. nieruchomości 239 m2

Nr księgi wieczystej NS1M/00005147/5

Położenie nieruchomości obręb Krynica Zdrój przy ul. Piłsudskiego

Opis nieruchomości i cel umowy: 
część działki ew. nr 188/1 o pow. 46,5 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe dzierżawa na okres 3 lat 

Opłaty: 935,78 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 2.

Nr działki: 1908/9

Pow. nieruchomości: 9208 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014685/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Nikifora Krynickiego

Opis nieruchomości i cel umowy: 
część działki ew. nr 1908/9 o pow.
16 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 236,16 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Opłaty: 236,16 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Warunki zmiany wysokości opłat
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 3.

Nr działki 998

Pow. nieruchomości: 1636 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005292/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy: 
część działki ew. nr 998 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem na cele parkingowe
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 24,60 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Opłaty: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990)
wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia