Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 751.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządza się, co następuje:

§ 1 Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, oraz w internecie.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 751.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Lp. 1.

Nr działki 11 i 82/14

Pow. nieruchomości: 8148 m2 i 3426 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014117/2 i NS1M/00014118/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Słotwiny przy ul. Słotwińskiej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 11 o pow. 877 m2 z przeznaczeniem pod trasy zjazdowe i lokalizacja wyciągów
część działki ew. nr 82/14 o pow.
222 m2 działka z przeznaczeniem
na cele usługowe
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 1.230,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia