Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 746.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządza się, co następuje:

§ 1 Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, oraz w internecie.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 746.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ

Lp. 1.

Nr działki: 1637

Pow. nieruchomości: 100 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00027699/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Leśna

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1637 o pow. 43 m2 z przeznaczeniem
pod garaż i na poprawę zagospodarowania działki własnej
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 184,50 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 2.

Nr działki: 1527/1

Pow. nieruchomości: 855 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013340/7

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1527/1 o pow. 500 m2 z przeznaczeniem
pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres od 01.10.2021r do 31.12.2022r. lat

Opłaty: 90,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 3.

Nr działki: 701

Pow. nieruchomości: 4363 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004743/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kościuszki

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 701 o pow. 159 m2 z przeznaczeniem
pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 50,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 4.

Nr działki: 816/1

Pow. nieruchomości: 255 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 816/1 o pow. 255 m2 z przeznaczeniem
pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 50,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 5.

Nr działki: 580

Pow. nieruchomości: 13195 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00023460/7

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś

Opis nieruchomości i cel umowy: 
część działki ew. nr 580 o pow.
3000 m2 z przeznaczeniem pod pastwisko
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 120,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 6.

Nr działki: 146/1

Pow. nieruchomości: 3280 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018609/6

Położenie nieruchomości: obręb Mochnaczka Niżna

Opis nieruchomości i cel umowy: 
część działki ew. nr 146/1 o pow.
102 m2 z przeznaczeniem na cele usługowe (posadowienie kontenera telekomunikacyjnego z przyłączami)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 738,00 miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry.

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Lp. 7.

Nr działki: 49/2

Pow. nieruchomości: 3200 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014760/4/

Położenie nieruchomości: obręb Berest

Opis nieruchomości i cel umowy: 
część działki ew. nr 49/2 o pow.
102 m2 z przeznaczeniem na cele usługowe (posadowienie kontenera telekomunikacyjnego z przyłączami)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 738,00 miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry.

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia