Przejdź do stopki

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 202/70 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w miejscowości Mochnaczka Wyżna

Treść

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w miejscowości Mochnaczka Wyżna.
Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 202/70 o pow. 0,1200 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00009631/3.
Opis nieruchomości:
Działka 202/70 położona w pośredniej części wsi w terenie zwanym „Lotnisko”. Teren lekko pochylony w kierunku północno-wschodnim, stanowi użytek pastwisko i grunty orne. Kształt nieruchomości regularny zbliżony do czworoboku. Działka sąsiaduje z terenami pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W pobliżu gminny ośrodek sportowy, sklep oraz szkoła. Nieruchomość posiada możliwość przyłączy do infrastruktury technicznej. Dojazd do działki drogą wewnętrzną nieurządzoną.
Nieruchomość nie posiada obciążeń prawnych i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII.277.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2013 r. uchwalającej zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mochnaczka Wyżna 1” przyjętego Uchwałą nr XXIX.173.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2013 r. działka leży w terenach o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol terenu 2.MN.
Cena wywoławcza nieruchomości:
Zarządzeniem nr 1223.2023 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 maja 2023 r. podano do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę ew. nr 202/70 do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Burmistrz Krynicy-Zdroju ustalił cenę wywoławczą w wysokości 99.000,00 zł. brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
Wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 gr.), należy wpłacić do dnia 4 grudnia 2023 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14
Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Inwestycji i Mienia, II piętro pok. Nr 36, tel. 18 4725543, w godzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 30 dni, a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.

Krynica-Zdrój, dnia 30.10.2023 r.

Załącznik graficzny - mapa w formacie pdf