Przejdź do stopki

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 1170 położoną w miejscowości Krynicy-Zdroju, stanowiącą własność Gminy Krynica-Zdrój

Treść

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 1170 położoną w miejscowości Krynicy-Zdroju, stanowiącą własność Gminy Krynica-Zdrój.
Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona jest w obrębie ewidencyjnym 0001 Krynica Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1170 o pow. 0,1047 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Krynica-Zdrój przy ul. Jastrzębiej. Położenie na stoku o nachyleniu w kierunku północno-zachodnim. Działka posiada granice regularne. Dostęp do drogi publicznej przebiegać będzie po działkach nr 1175, 1172, 1178 po których zostanie ustanowiona służebność przejazdu. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pensjonatowa. Od strony południowo-wschodniej znajdują się tereny rolno-leśne. Dostęp do infrastruktury technicznej bardzo dobry.
Nieruchomość nie posiada obciążeń prawnych i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z mpzp miasta Krynica-Zdrój, działka leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol terenu 8.MN.18.
Cena wywoławcza działki ewid. nr 1170 wynosi: 250 000,00 zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).
Dodatkowa opłata w wysokości 17 340,00 zł. brutto (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100 gr.) za ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu po działkach ew. nr 1172, 1175, 1178 – doliczona będzie do wylicytowanej kwoty.
Wadium w wysokości 25 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 gr.), należy wpłacić do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14
Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Inwestycji i Mienia, II piętro pok. Nr 36, tel. 18 4725543, w godzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 30 dni, a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.

Krynica-Zdrój, dnia 30.10.2023 r.

Załącznik graficzny - mapa w formacie pdf