Przejdź do stopki

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 2218/13 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Treść

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju.

Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona jest w miejscowości Krynica-Zdrój, obręb: 0001 Krynica Zdrój oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2218/13 o pow. 0,1414 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00021021/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Krynica-Zdrój, dostęp od ul. Źródlanej. Działka o granicach regularnych zbliżonych w kształcie do litery L, położona na stoku o nachyleniu w kierunku południowo-wschodnim. Odległość od ścisłego centrum ok. 1200 mb. W najbliższym sąsiedztwie tereny zainwestowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, osiedle wielomieszkaniowe pn. „Źródlana” od strony północnej zbocze Góry Parkowej z Ogrodami Żywiołów. Dostęp do infrastruktury technicznej dobry. Przy północno-wschodniej granicy działki przebiega sieć napowietrznej linii energetycznej (nn).
Nieruchomość nie posiada obciążeń prawnych i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z mpzp miasta Krynica-Zdrój, działka leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol terenu 6.MN.3 oraz częściowo w terenach zieleni urządzonej – symbol terenu 6.ZU.2.
Cena wywoławcza nieruchomości:
Zarządzeniem nr 1167.2023 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 7 marca 2023 r. podano do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę ew. nr 2218/13 do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Burmistrz Krynicy-Zdroju ustalił cenę wywoławczą drugiego przetargu na kwotę w wysokości 370 000,00 zł. brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).
Wadium w wysokości 37 000,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100 gr.), należy wpłacić do dnia 7 grudnia 2023 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica-Zdrój.
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14
Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Inwestycji i Mienia, II piętro pok. Nr 36, tel. 18 4725543, w godzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 30 dni, a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.

Krynica-Zdrój dnia 30.10.2023 r.

Załącznik graficzny - mapa w formacie pdf