Przejdź do stopki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 37/22 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w miejscowości Piorunka

Treść

OGŁOSZENIE

 
 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w miejscowości Piorunka.

Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie 0007 Piorunka, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 37/22 o pow. 0,1900 ha, ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00016314/7.
Opis nieruchomości:
Działka nr 37/22 położona w centralnej części miejscowości Piorunka, gm. Krynica-Zdrój. Działka posiada regularny kształt, zbliżony w kształcie do czworokąta, teren lekko pochylony w kierunku południowo-wschodnim. Działka sąsiaduje w terenami zabudowanymi jak również z terenami rolnymi. Działka nie jest uzbrojona w sieci, media znajdują się najbliżej w drodze powiatowej. Dostęp do nieruchomości poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną działką nr 39.
Nieruchomość nie posiada obciążeń prawnych i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości:
Działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, leży w terenach mieszkalnych, jednorodzinnych lub mieszkalno-pensjonatowych – symbol terenu II.1.MN/MP.
Cena wywoławcza nieruchomości:
Zarządzeniem nr 1281.2023 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 7 września 2023 r. podano do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę ew. nr 37/22 do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Burmistrz Krynicy-Zdroju ustalił cenę wywoławczą w wysokości 160.000,00 zł. brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).
Wadium w wysokości 16.000,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 gr.), należy wpłacić do dnia 1 grudnia 2023 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14
Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Inwestycji i Mienia, II piętro pok. Nr 36, tel. 18 4725543, w godzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 30 dni, a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.

Krynica-Zdrój, dnia 30.10.2023 r.

Załącznik graficzny - mapa w formacie png