Przejdź do stopki

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 2069/1 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w miejscowości Tylicz

Treść

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w miejscowości Tylicz.
Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie 0008 Tylicz, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2069/1 o pow. 0,3899 ha, ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00013726/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Tylicz, gm. Krynica-Zdrój. Granice działek nieregularne, usytuowane w terenie zróżnicowanym, nachylonym w kierunku północnym. Działki sąsiadują z terenami przywodnymi oraz terenami stacji narciarskiej. Działki niezagospodarowane i nieuzbrojone, z częściowym zakrzaczeniem i zadrzewieniem, dostęp do sieci dobry.
Nieruchomość nie posiada obciążeń prawnych i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza nieruchomości:
Zarządzeniem nr 1300.2023 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 14 września 2023 r. podano do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę ew. nr 2069/1 do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
Burmistrz Krynicy-Zdroju ustalił cenę wywoławczą w wysokości 165.000,00 zł. brutto (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
Wadium w wysokości 17.000,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100 gr.), należy wpłacić do dnia 8 grudnia 2023 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 r. o godzinie 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14
Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Inwestycji i Mienia, II piętro pok. Nr 36, tel. 18 4725543, w godzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 30 dni, a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.

Krynica-Zdrój, dnia 30.10.2023 r.