Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Treść

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO 

PRZEPROWADZONEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 

na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) informuje, że w dniu 2 października 2023 r. 

o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

1. Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 7 

o pow. 82,36 m², położony w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju, wraz 

z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i w prawie współwłasności gruntu w 14,06 % (udział ułamkowy 1406/10000) części działki ew. nr 929 o pow. 0,1096 ha obj. 

KW NS1M/00005992/3. Księga wieczysta nieruchomości lokalowej: NS1M/00032852/8. 

2. W wyznaczonym w ogłoszeniu dniu tj. do dnia 26 września 2023 r., wadium zostało wpłacone. 

3. Cena wywoławcza lokalu wynosiła: 320.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium wynosiło: 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100). Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT.

4. Liczba wpłaconego wadium: 1

5. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

6. Liczba osób uczestniczących w przetargu: 1

7. Liczba osób, które wpłaciły wadium i nie stawiły się w dniu przetargu: 0

8. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0 

9. Dla ww. nieruchomości przetarg został przeprowadzony. Najwyższa osiągnięta w wyniku przetargu cena wynosi: 323.200,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych 00/100). 

10. Nabywcą ww. lokalu mieszkalnego zostali: Państwo Bożena i Waldemar Wierzbiccy.

11. Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, zamieszczeniu w BIP oraz na stronie internetowej tut. Urzędu w okresie od 10.10.2023 r. do 18.10.2023 r.