Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1330.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Treść

ZARZĄDZENIE NR 1330.2023

BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

z dnia 3 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344, 1113, 1463, 1506), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego działkę ewid. nr 2206/10 o pow. 0,0187 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00021253/9, położoną w obrębie 0001 Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój. 

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WYKAZ

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, niżej wymieniana nieruchomość gruntowa. 

Działka ewid. nr 2206/10

Obręb: 0001 Krynica Zdrój

Pow. nieruchomości 0,0187 ha

Nr księgi wieczystej: NS1M/00021253/9

Cena nieruchomości: 25 800,00 zł.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Krynica-Zdrój. Działka posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości niezabudowany, zróżnicowany topograficznie, porośnięty trawą i drzewami. Działka nie posiada dostępu do drogi. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i leży w terenach komunikacyjnych - symbol terenu: 6.KDD.1.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 21 listopada 2023 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu ograniczonego. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 03.10.2023 r. do 24.10.2023 r. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.