Przejdź do stopki

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju

Treść

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Zarządzenia nr 1132.2023 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju.

1. Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa tj. lokal mieszkalny nr 7, stanowiąca własność Gminy Krynicy-Zdroju położona jest w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju, na działce ew. nr 929, obręb Krynica-Zdrój o powierzchni 0.1096 ha i objęta jest Księgą Wieczystą nr NS1M/00005992/3. Księga wieczysta nieruchomości lokalowej: NS1M/00032852/8.

2. Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 7 położony jest na II piętrze budynku (ostatnia kondygnacja) wielorodzinnego przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju o pow. 82,36 m2. Lokal składa się z przedpokoju o pow. 8,27 m2, łazienki o pow. 5,43 m2, kuchni o pow. 6,95 m2 i 3 pokoi o pow. 15,66 m2, 26,39 m2 i 19,66 m2. Udział lokalu nr 7 w nieruchomości wspólnej, w tym w działce wynosi: 14,06 % (udział ułamkowy 1406/10000). Układ pomieszczeń: bardzo dobry; posadzki: podłogi drewniane, płytki ceramiczne; okładziny: ściany malowane, łazienka, częściowo kuchnia – płytki ceramiczne; stolarka okienna i drzwiowa: okienna – drewniana typowa, drzwiowa – drzwi wewnętrzne – płytowe; instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie – piec węglowy; stan techniczny budynku, w którym znajduje się lokal nr 7: średni – budynek z początku XX wieku; stan techniczny lokalu: średni – lokal do generalnego remontu; standard wykończenia: niski. Nieruchomość znajduje się w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju. Ulica ta stanowi główną arterie komunikacyjną miasta i fragment drogi wojewódzkiej nr 971, stanowiącej wylot z miasta w kierunku Muszyny. Budynek Kraszewskiego 64 zlokalizowany jest w pobliżu ścisłego centrum - wejścia na Deptak od strony południowej. Położenie w układzie lokalnym: bardzo dobre. Dostęp: bardzo dobry, budynek bezpośrednio przy ulicy Kraszewskiego. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna rozlokowana wzdłuż ulicy Kraszewskiego, zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone. Teren wokół budynku słabo zagospodarowany. Budynek mieszkalny usytuowany jest wzdłuż ul. Kraszewskiego w obrębie płaskiej części działki. Poza budynkiem mieszkalnym powierzchnia działki stanowi stok o znacznym spadku terenu, nachylony w kierunku ul. Kraszewskiego – w tej części znajduje się dobudowany budynek gospodarczy. Budynek oddany do użytku początkiem XX wieku, murowany, kryty blachą. Budynek nie podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz strych nieużytkowy. Klatka schodowa drewniana. Do budynku doprowadzone media: gaz, prąd, woda, kanalizacja.
3. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miasta Krynica-Zdrój (OBSZAR 2 - CENTRUM) zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r., nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem 2.M/U.4 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług. Lokal przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, jako lokal mieszkalny.
4. Cena nieruchomości:
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w działce 1406/10000 o pow. 0.1096 ha wynosi: 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.). Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
5. Wysokość Wadium:
Wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić w nieprzekraczającym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r., na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia nr 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002, podając w tytule adres lokalu, którego dotyczy przetarg „wadium dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju”.
6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2023 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju (ul. Kraszewskiego 7, Krynica-Zdrój, parter, pokój numer 14).
7. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. Dział III KW NS1M/00032852/8 brak wpisów.
b. Dział IV KW NS1M/00032852/8 hipoteka: wolny od wpisu.
c. Wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności.
d. Zarząd budynkiem z przepisami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) – Wspólnota Mieszkaniowa.
e. Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności.
f. Zobowiązania: zarząd i administrowanie nieruchomości przy udziale wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
8. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
Brak opłat (nie dotyczy).
9. Informacje dodatkowe:
a. Lokal może zostać udostępniony do oględzin osobom zainteresowanym po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu w siedzibie administratora lokalu tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37, I piętro, pok. nr 6, tel. 18 471 56-08 lub 18 472 52-60 do dnia 28 kwietnia 2023 r.
b. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na rachunek bankowy tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
c. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
d. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. opłaty notarialne oraz sądowe ponosi Nabywca.
e. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
f. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7, Referat Gospodarki Lokalowej Wydział Inwestycji i Mienia, parter, pok. nr 20, 21 tel. 18 472 55-30, 18 472 55-31 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
g. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl, BIP. Informacja o przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.
h. Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Zarządzeniem Nr 1132.2023 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 19 stycznia 2023 r., podano do publicznej wiadomości w dniu 23 stycznia 2023 r.
i. Wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) – wniosków nie złożono.
10. Wymagane dokumenty:
Uczestnik przetargu winien przed jego otwarciem przedłożyć komisji przetargowej:
a. dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
b. w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
c. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, pełnomocnictwa,
d. w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
e. w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot,
f. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.