Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1166.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1166.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego działkę ewid. nr 749 o pow. 0,1587 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00006611/6, położoną w obrębie Krynica Wieś, będącej własnością Gminy Krynica-Zdrój.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WYKAZ
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego niżej wymieniana nieruchomość gruntowa.
Nr działki: 749
Pow. nieruchomości 0,1587 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00006611/6
Cena nieruchomości: 49.000,00 zł.
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Krynica-Zdrój obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości mocno zróżnicowany, nachylony w kierunku zabudowy położonej na działkach 741/1 i 741/2. Działka zakrzaczona i zadrzewiona. Dostęp do infrastruktury technicznej bardzo dobry. Zgodnie z mpzp miasta Krynica-Zdrój, działka leży w terenach rolnych, symbol terenu 5.RZ.1.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 19 kwietnia 2023 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 8 marca 2023 r. do 29 marca 2023 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.