Przejdź do stopki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 2520 położoną w miejscowości Krynicy-Zdroju, stanowiącą własność Gminy Krynica-Zdrój.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 2520 położoną w miejscowości Krynicy-Zdroju, stanowiącą własność Gminy Krynica-Zdrój.

Treść

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 2520 położoną w miejscowości Krynicy-Zdroju, stanowiącą własność Gminy Krynica-Zdrój.

Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona jest w obrębie ewidencyjnym 0001 Krynica Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2520 o pow. 0,0821 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Krynica-Zdrój przy ul. Źródlanej. Działka posiada kształt nieregularnego wielokąta. Teren nachylony w kierunku zachodnio-południowym. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana, posiada pełny dostęp do infrastruktury technicznej. Przez działkę przechodzi sieć kanalizacji ściekowej ks200. Działka przy sprzedaży zostanie obciążona służebnością przesyłu polegającą na prawie korzystania z nieruchomości w celu dystrybucji ścieków za pomocą istniejących urządzeń (sieć kanalizacji ściekowej wraz ze studniami) utrzymania tych urządzeń, usuwania ich awarii, dokonywania przeglądu, konserwacji, pomiarów, remontów, modernizacji i wymiany na nowe na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników przedmiotowej sieci wraz z urządzeniami.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z mpzp miasta Krynica-Zdrój, działka leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol terenu 6.MN.5, i częściowo w terenie komunikacji, drogi publicznej – symbol terenu 6.KDD.2

Cena wywoławcza działki ewid. nr 2520 wynosi: 198 000,00 zł. brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 gr.).

Wadium w wysokości 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr.), należy wpłacić do dnia 27 marca 2023 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14

Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Inwestycji i Mienia, II piętro pok. Nr 36, tel. 18 4725543, w godzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 30 dni, a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.

załącznik graficzny do ogłoszenia - mapa w formacie pdf