Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1132.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185), Uchwały Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 25 października 2013 r. poz. 6180 z późn. zm.), 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą lokal mieszkalny nr 7, położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 1132.2023

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

WYKAZ
obejmujący nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 929, obręb Krynica Zdrój.
2. Powierzchnia w ha: 0.1096.
3. Księga wieczysta nieruchomości gruntowej: NS1M/00005992/3:
4. Księga wieczysta nieruchomości lokalowej: NS1M/000032852/8.
5. Położenie nieruchomości: ul. Kraszewskiego 64, Krynica-Zdrój.
6. Sposób zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka ewidencyjna nr 929 położona jest w terenach oznaczonych symbolem: 2.M/U.4 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.
7. Nieruchomość opisana w niniejszym Wykazie stanowi lokal mieszkalny i na ten cel jest zbywana.
8. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
9. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
10. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
11. Cel wykazu: sprzedaż lokalu oraz udziału w prawie własności gruntu.
12. Tryb: sprzedaż w trybie przetargowym.

2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal mieszkalny nr 7 położony na II piętrze budynku (ostatnia kondygnacja) wielorodzinnego przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju o pow. 82,36 m2. Lokal składa się z przedpokoju o pow. 8,27 m2, łazienki o pow. 5,43 m2, kuchni o pow. 6,95 m2 i 3 pokoi o pow. 15,66 m2, 26,39 m2 i 19,66 m2. Udział lokalu nr 7 w nieruchomości wspólnej, w tym w działce wynosi: 14,06 % (udział ułamkowy 1406/10000). Układ pomieszczeń: bardzo dobry, posadzki: podłogi drewniane, płytki ceramiczne, okładziny: ściany malowane, łazienka, częściowo kuchnia – płytki ceramiczne, stolarka okienna i drzwiowa: okienna – drewniana typowa, drzwiowa – drzwi wewnętrzne - płytowe, instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie – piec węglowy, stan techniczny budynku, w którym znajduje się lokal nr 7: średni – budynek z początku XX wieku, stan techniczny lokalu: średni – lokal do generalnego remontu, standard wykończenia: niski. Nieruchomość znajduje się w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju. Ulica ta stanowi główną arterie komunikacyjną miasta i fragment drogi wojewódzkiej nr 971, stanowiącej wylot z miasta w kierunku Muszyny. Budynek Kraszewskiego 64 zlokalizowany jest w pobliżu ścisłego centrum - wejścia na Deptak od strony południowej. Położenie w układzie lokalnym: bardzo dobre. Dostęp: bardzo dobry, budynek bezpośrednio przy ulicy Kraszewskiego. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna rozlokowana wzdłuż ulicy Kraszewskiego, zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone. Teren wokół budynku słabo zagospodarowany. Budynek mieszkalny usytuowany jest wzdłuż ul. Kraszewskiego w obrębie płaskiej części działki. Poza budynkiem mieszkalnym powierzchnia działki stanowi stok o znacznym spadku terenu, nachylony w kierunku ul. Kraszewskiego – w tej części znajduje się dobudowany budynek gospodarczy.
2. Budynek oddany do użytku początkiem XX wieku, murowany, kryty blachą. Budynek nie podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz strych nieużytkowy. Klatka schodowa drewniana. Do budynku doprowadzone media: gaz, prąd, woda, kanalizacja.
3. Lokal przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
4. Wartość nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w działce nr 929 o pow. 0.1096 m2 wynosi: 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) – cena wywoławcza. Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.).

3. OPŁATY i TERMINY:
1. Termin wnoszenia opłat i wysokość opłat - zostaną określone w protokole ustaleń warunków sprzedaży nieruchomości.
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.