Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05 GRUDNIA 2022 ROKU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05 GRUDNIA 2022 ROKU

Treść

IiM.GL.7125.22.2022

Krynica-Zdrój 13.12.2022 r.

Burmistrz Krynicy-Zdroju, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) informuje, że w dniu 05 grudnia 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
1. Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 4
położony na pierwszym piętrze budynku przy ul. Polnej 1 w Krynicy-Zdroju o pow. 18,33 m2 powierzchnia przynależna 2,60 m2 (komórka), wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i w prawie współwłasności gruntu w 9,09 % (udział ułamkowy 909/10000) części działki ew. nr 904/3 o pow. 0.0731 ha obj. KW NS1M/00024890/7.
2. W wyznaczonym w ogłoszeniu dniu tj. do dnia 25 listopada 2022 r., wadium zostało wpłacone.
3. Cena wywoławcza lokalu wynosiła: 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosiło: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).
4. Liczba wpłaconego wadium: 3
5. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 5
6. Liczba osób uczestniczących w przetargu: 5
7. Liczba osób, które wpłaciły wadium i nie stawiły się w dniu przetargu: 0
8. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0
9. Dla ww. nieruchomości przetarg został przeprowadzony. Najwyższa osiągnięta w wyniku przetargu cena wynosi: 202.000,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych 00/100).
10. Nabywcą lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Polnej 1 w Krynicy-Zdroju zostali:
Pan Rafał Bach i Pani Anna Radwańska-Bach.
11. Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, zamieszczeniu w BIP oraz na stronie internetowej tut. Urzędu w okresie od 13.12.2022 r. do 20.12.2022 r.