Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 16 LISTOPADA 2022 ROKU.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 16 LISTOPADA 2022 ROKU.

Treść

IiM.GL.7125.11.2022

Krynica-Zdrój 24.11.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 16 LISTOPADA 2022 ROKU.
Burmistrz Krynicy-Zdroju, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.
1. Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości obejmującej lokal użytkowy nr 6 o pow. 53,50 m², położony w budynku przy ul. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i w prawie współwłasności gruntu w 5,30 % (udział ułamkowy 53/1000) części działki ew. nr 2104/1 o pow. 0.0986 ha obj. KW NS1M/00019337/5.
2. W wyznaczonym w ogłoszeniu dniu tj. do dnia 10 listopada 2022 r. wadium zostało wpłacone.
3. Cena wywoławcza lokalu wynosiła: 262.000,00 zł netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Do ceny nieruchomości doliczono podatek VAT w wysokości 23% tj. razem cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 322.260,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100). Wadium wynosiło: 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).
4. Liczba wpłaconego wadium: 2
5. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 2
6. Liczba osób uczestniczących w przetargu: 3
7. Liczba osób, które wpłaciły wadium i nie stawiły się w dniu przetargu: 0
8. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0
9. Dla ww. nieruchomości przetarg został przeprowadzony. Najwyższa osiągnięta w wyniku przetargu cena wynosi: 325.490,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
10. Nabywcą lokalu użytkowego została: Pani Katarzyna Mikołajczyk, Gabinet Stomatologiczny, ul. Ebersa 7, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP: 7251228690.
11. Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, zamieszczeniu w BIP oraz na stronie internetowej tut. Urzędu w okresie od 24.11.2022 r. do 01.12.2022 r.