Przejdź do stopki

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Polnej 1 w Krynicy-Zdroju

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Polnej 1 w Krynicy-Zdroju

Treść

Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815 z 2022 r. poz. 1846.) oraz Zarządzenia nr 1020.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12 września 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Polnej 1 w Krynicy-Zdroju.

1. Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa tj. lokal mieszkalny nr 4, stanowiąca własność Gminy Krynicy-Zdroju położona jest w budynku wielorodzinnym przy ul. Polnej 1 w Krynicy-Zdroju, na działce ew. nr 904/3 obręb Krynica-Zdrój o powierzchni 0.0731 ha i objęta jest Księgą Wieczystą nr NS1M/00024890/7.

2. Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na pierwszym piętrze budynku przy ul. Polnej 1 w Krynicy-Zdroju o pow. użytkowej 18,33 m2, powierzchnia przynależna 2,60 m2 (komórka). Udział lokalu nr 4 w nieruchomości wspólnej, w tym w działce wynosi: 9,09 % (udział ułamkowy 2093/23016). Lokal składa się z pokoju o pow. 9,23 m2, kuchni o pow. 6,50 m2 oraz łazienki o pow. 2,60 m2. Układ pomieszczeń: przeciętny (wc wspólne na korytarzu), lokal posiada balkon; posadzki: panele; wykładzina; okładziny: ściany malowane; stolarka okienna i drzwiowa – okienna: pcv, drzwi wewnętrzne: płytowe; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa; stan techniczny budynku w którym znajduje się lokal 4: zadowalający; budynek z końca lat 20-tych XX wieku, w budynku wykonywane były niezbędne remonty; stan techniczny lokalu: średni; instalacje oraz główne elementy konstrukcyjne z okresu budowy budynku. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu generalnego; standard wykończenia: niski (brak centralnego ogrzewania, toaleta na korytarzu). Lokal mieszkalny do remontu i adaptacji. Nieruchomość znajduje się w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Polnej 1 w Krynicy-Zdroju – Wspólnota Mieszkaniowa. Położenie w układzie lokalnym: korzystne. Dostęp: bardzo dobry – budynek bezpośrednio przy ul. Polnej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, usługowa oraz tereny zielone. Teren wokół budynku zagospodarowany ciągiem pieszym oraz zielenią niską i wysoką. Budynek, w którym znajduje się lokal: czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, piętrowy z poddaszem użytkowym. W budynku znajduje się pięć lokali mieszkalnych. Budynek oddany do użytku w latach 20-tych XX wieku. Konstrukcja budynku: tradycyjna murowana, stropy konstrukcji drewnianej, schody żelbetowe monolityczne. Budynek przykryty dachem wielospadowym konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy. Budynek, w którym znajduje się lokal podłączony jest do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych oraz ciepła woda użytkowa uzyskiwana z term gazowych w każdym z lokali mieszkalnych. Stan techniczny ogółem: zadawalający.

3. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miasta Krynica-Zdrój (obszaru 2 Centrum) zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r., nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem 2.MN.29 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokal przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, jako lokal mieszkalny.

4. Cena nieruchomości:
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w działce 2093/23016 o pow. 0.0731 ha wynosi: 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561.). Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Wysokość Wadium:
Wadium w wysokości: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić
w nieprzekraczającym terminie do dnia 25 listopada 2022 r., na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia nr 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002, podając w tytule adres lokalu, którego dotyczy przetarg „wadium dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Polnej 1 w Krynicy-Zdroju”.

6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 05 grudnia 2022 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju (ul. Kraszewskiego 7, Krynica-Zdrój, parter, pokój numer 14).

7. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. Dział III KW NS1M/00024890/7 ciężary i ograniczenia: nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu pasem szerokości 4 metry oznaczonym na mapie przez działkę ew. 904/3 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki ew. 904/2 w drodze przeniesienia wpisu z KW nr NS1M/00004898/7. Księga powiązana nieruchomości władnącej KW nr NS1M/00005801/8.
b. Dział IV KW NS1M/00024890/7 hipoteki: wolny od wpisu.
c. Wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności.
d. Zarząd budynkiem z przepisami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24.06.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).
e. Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności.
f. Zobowiązania: zarząd i administrowanie nieruchomości przy udziale wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

8. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
Brak opłat (nie dotyczy).

9. Informacje dodatkowe:
a. Lokal może zostać udostępniony do oględzin osobom zainteresowanym po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu w siedzibie administratora lokalu tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37, I piętro, pok. nr 6, tel. 18 471 56-08 lub 18 472 52-60 do dnia 25 listopada 2022 r.
b. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na rachunek bankowy tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
c. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
d. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. opłaty notarialne oraz sądowe ponosi Nabywca.
e. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
f. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7, Referat Gospodarki Lokalowej Wydział Inwestycji i Mienia, parter, pok. nr 20, tel. 18 472 55-30 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
g. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl, BIP. Informacja o przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.
h. Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Zarządzeniem Nr 1020.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12 września 2022 r., podano do publicznej wiadomości w dniu 14 września 2022 r.
i. Wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815 z 2022 r. poz. 1846.) – wniosków nie złożono.

10. Wymagane dokumenty:
Uczestnik przetargu winien przed jego otwarciem przedłożyć komisji przetargowej:
a. dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
b. w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
c. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, pełnomocnictwa,
d. w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
e. w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot,
f. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.