Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Burmistrz Krynicy-Zdroju Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju.

Treść

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815 z 2022 r. poz. 1846.) oraz Zarządzenia nr 1010.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

    

Burmistrz Krynicy-Zdroju Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju.

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa t.j. lokal użytkowy nr 6, stanowiąca własność Gminy Krynicy-Zdroju położona jest w budynku wielorodzinnym przy ul. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju, na działce ew. nr 2104/1 obręb Krynica-Zdrój o powierzchni 0.0986 ha i objęta jest Księgą Wieczystą Nr NS1M/00019337/5.

2. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 6 położony jest na pierwszym piętrze budynku przy ul. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju, jednocześnie poziom 0 (parter) w stosunku do ulicy Ebersa, lokal z wejściem z ulicy o pow. 53,50 m2. Udział lokalu nr 6 w nieruchomości wspólnej, w tym w działce wynosi: 5,30 % (udział ułamkowy 53/1000). Lokal składa się z: wiatrołapu o pow.  4,70 m2, 3 pomieszczeń usługowych o pow.: 5,90 m2, 13,70 m2, 10,90 m2, pomieszczenia socjalnego o pow. 11,00 m2, pomieszczenia magazynowego o pow. 7,30 m2. Układ pomieszczeń: bardzo dobry, posadzki: wylewki betonowe, płytki ceramiczne, okładziny: ściany malowane, lamperie, stolarka okienna i drzwiowa: okienna - pcv, drzwi wewnętrzne – płytowe, instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, stan techniczny budynku, w którym znajduje się lokal nr 6: dobry – wykonane remonty bieżące, stan techniczny lokalu: zadowalający – lokal do remontu, standard wykończenia: średni/niski. Lokal użytkowy do remontu i adaptacji. Nieruchomość znajduje się w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju – Wspólnota Mieszkaniowa. Ulica ta zlokalizowana jest w centrum Krynicy-Zdroju, jest równoległą do ulicy Kraszewskiego, stanowiącej główną arterie komunikacyjną miasta. Ulica Ebersa stanowi przecznicę z ulicą Kraszewskiego i łączy się z nią w pobliżu wejścia na Deptak od strony południowej. Położenie w układzie lokalnym: bardzo dobre. Dostępność: bardzo dobra, wejście bezpośrednio z ulicy Ebersa. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz teren dworca kolejowego. W pobliżu obiekty kultu sakralnego. Teren wokół budynku zagospodarowany zielenią. Na nieruchomości dodatkowo budynek gospodarczy. Budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony oddany do użytkowania na początku XX wieku. Konstrukcja budynku:  ściany piwnic murowane, ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegły, strop nad piwnicami częściowo żelbetowy, częściowo typu „Kleina”, nad pozostałymi kondygnacjami stropy konstrukcji drewnianej, schody wewnętrzne żelbetowe. Budynek przykryty dachem czterospadowym konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy. Budynek o funkcji mieszkalno-usługowej, w którym znajduje się lokal podłączony jest do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej znajdującej się w budynku. Ciepła woda użytkowa uzyskiwana z term gazowych w każdym z lokali. Dojazd i dojście z ulicy Ebersa – główne wejście do budynku na poziomie I piętra, komunikacja wewnętrzna 

za pomocą klatki schodowej należącej do powierzchni wspólnego użytkowania.

3. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miasta Krynica-Zdrój (obszaru 2 Centrum) zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r., nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem 2.MW.15 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Lokal przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, jako lokal użytkowy.

4. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w działce 53/1000 o pow. 0.0986 ha wynosi: 262.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki w wysokości 23 % t.j. razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 322.260,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100). Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Wysokość Wadium:

Wadium w wysokości: 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100), należy wpłacić w nieprzekraczającym terminie do dnia 10 listopada 2022 r., na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia nr 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002, podając w tytule adres lokalu, którego dotyczy przetarg „wadium dot. sprzedaży lokalu użytkowego nr 6 przy ul. Ebersa 10 

w Krynicy-Zdroju”. 

6. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju (ul. Kraszewskiego 7, Krynica-Zdrój, parter, pokój numer 14).

7. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Dział III KW NS1M/00019337/5 ciężary i ograniczenia: wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z tej nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Zarząd nieruchomością wspólną sprawować będą: Adam Pawlikowski, Zygmunt Sajdak, Krystyna Baran, Jan Baran. Dział IV KW NS1M/00019337/5 hipoteki – wolny od wpisu.

8. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Brak opłat (nie dotyczy).

9. Informacje dodatkowe:

a. Lokal może zostać udostępniony do oględzin osobom zainteresowanym po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu w siedzibie administratora lokalu tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37, 

I piętro, pok. nr 6, tel. 18 471 56-08 lub 18 472 52-60 do dnia 10 listopada 2022 r. 

b. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na rachunek bankowy  tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

c. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości t.j. opłaty notarialne oraz sądowe ponosi Nabywca.

e. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.

f. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7, Referat Gospodarki Lokalowej Wydział Inwestycji i Mienia, parter, pok. nr 20 i 21, tel. 18 472 55-30, 18 472 55-31, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

g. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl. Informacja o przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.

h. Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Zarządzeniem Nr 1010.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 sierpnia 2022 r., podano do publicznej wiadomości w dniu 25.08.2022 r. 

i. Wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815 z 2022 r. poz. 1846.) – wniosków nie złożono.

10. Wymagane dokumenty:

Uczestnik przetargu winien przed jego otwarciem przedłożyć komisji przetargowej:

a. dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,

b. w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

c. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, pełnomocnictwa,

d. w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

e. w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot,

f. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.