Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu użytkowego nr C położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju.

Treść

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815 z 2022 r. poz. 1846.) oraz Zarządzenia Nr 1011.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

    

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu użytkowego nr C położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju.

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa t.j. lokal użytkowy nr C, stanowiąca własność Gminy Krynicy-Zdroju położona jest w przyziemiu budynku wielorodzinnego przy ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju na działce ew. nr 1945 obręb Krynica-Zdrój o powierzchni 0.0559 ha i objęta jest Księgą Wieczystą Nr NS1M/00015816/9.

2. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr C położony jest w przyziemiu budynku (parter z wejściem od ulicy) wielorodzinnego przy ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju o pow. 23,87 m2. Udział lokalu nr C w nieruchomości wspólnej, w tym w działce wynosi: 1,50 % (udział ułamkowy 150/10000). Lokal składa się z pomieszczenia usługowego o pow. 23,87 m2. Układ pomieszczeń: dobry, posadzki: podłogi betonowe, okładziny: ściany malowane, lamperie, stolarka okienna i drzwiowa: okienna – brak, drzwiowa: drewniana, instalacje: elektryczna, stan techniczny budynku, w którym znajduje się lokal C – zadowalający - wykonane remonty bieżące, stan techniczny lokalu: średni – lokal do adaptacji, standard wykończenia: niski. Lokal użytkowy do remontu i adaptacji. Nieruchomość znajduje się w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju. Ulica ta stanowi główną arterie komunikacyjną miasta i fragment drogi wojewódzkiej nr 971, stanowiącej wylot z miasta w kierunku Muszyny. Budynek Kraszewskiego 5 zlokalizowany jest w początkowej części ulicy w pobliżu wejścia na Deptak od strony południowej. Położenie w układzie lokalnym: bardzo dobre. Dostępność: bardzo dobra – dostęp drogą wewnętrzną od ulicy Ebersa. Dojście piesze możliwe od ulicy Kraszewskiego. Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, oddany do użytkowania w 1928 r. Konstrukcja budynku: ściany piwnic murowane, ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegły, ściany działowe konstrukcji drewnianej, strop nad przyziemiem żelbetowy, nad pozostałymi kondygnacjami strop konstrukcji drewnianej, schody wewnętrzne żelbetowe. Budynek kryty dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy. Budynek podłączony do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. W bezpośrednim sąsiedztwie Pasaż Krynicki – budynek usługowy oraz biurowy. Teren działki praktycznie w całości zabudowany budynkiem.

3. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miasta Krynica-Zdrój (obszaru 2 - Centrum) zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r., nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem: 2.U.10 – tereny zabudowy usługowej. Lokal przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, jako lokal użytkowy.

4. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w działce 150/10000 o pow. 0.0559 ha wynosi: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki w wysokości 23%., t.j. razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110.700,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Wysokość Wadium:

Wadium w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić w nieprzekraczającym terminie do dnia 10 listopada 2022 r., na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia nr 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002, podając w tytule adres lokalu, którego dotyczy przetarg  „wadium dot. sprzedaży lokalu użytkowego przy 

ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju”. 

6. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. o godz.1230 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju (ul. Kraszewskiego 7, Krynica-Zdrój, parter, pokój numer 14). 

7. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Dział III KW NS1M/00015816/9 ciężary i ograniczenia: wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z tej nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym wynikające z treści postanowienia SR w Nowym Sączu z dnia 6.12.2017 r. – Sygn. Akt. VII NS 156/17 z powodu braku ujawnienia prawa do lokalu mieszkalnego nr 21 b powstałego na skutek podziału lokalu mieszkalnego nr 21. Dział IV KW NS1M/00015816/9 hipoteki: wolny od wpisu.

8. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Brak opłat (nie dotyczy).

9. Informacje dodatkowe:

a. Lokal może zostać udostępniony do oględzin osobom zainteresowanym po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu w siedzibie administratora lokalu tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37, I piętro, pok. nr 6, tel. 18 471 56-08 lub 18 472 52-60 do dnia 10 listopada 2022 r. 

b. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na rachunek bankowy  tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

c. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

d. Wszelkie koszty  związane  z nabyciem nieruchomości t.j opłaty notarialne oraz sądowe ponosi  Nabywca.

e. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. 

f. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7, Referat Gospodarki Lokalowej Wydział Inwestycji i Mienia, parter, pok. nr 20 i 21, tel. 18 472 55-30, 18 472 55-31, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

g. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz na stronie internetowej 

www.krynica-zdroj.pl. Informacja o przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.

h. Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Zarządzeniem Nr 1011.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 sierpnia 2022 r., podano do publicznej wiadomości w dniu 25.08.2022 r. 

i. Wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815 z 2022 r. poz. 1846.) – wniosków nie złożono.

10. Wymagane dokumenty:

Uczestnik przetargu winien przed jego otwarciem przedłożyć komisji przetargowej:

a. dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,

b. w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

c. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, pełnomocnictwa,

d. w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

e. w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot,

f. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.