Przejdź do stopki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Tyliczu, gm. Krynica-Zdrój. Wersja PDF - Link otwiera się w nowym oknie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Tyliczu, gm. Krynica-Zdrój.  Wersja PDF - Link otwiera się w nowym oknie

Treść

OGŁOSZENIE

 
 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Tyliczu, gm. Krynica-Zdrój.

Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie 0008 Tylicz, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1276/1 o pow. 0,4600 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00013728/1.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Tylicz, gm. Krynicy-Zdroju. Działka ew. nr 1276/1 położona jest w części pośredniej wsi, w odległości około 1000 mb od ścisłego centrum miejscowości Tylicz, w otoczeniu terenów o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Teren lekko nachylony w kierunku południowym. Kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni z ul. Pułaskiego. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa oraz tereny rolne. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie nieruchomości:
Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości:
Zarządzeniem nr 948.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 9 maja 2022 r. podano do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę ew. nr 1276/1 do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Burmistrz Krynicy-Zdroju ustalił cenę wywoławczą w wysokości 442.000,00 zł. brutto (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100 gr.).

Wadium w wysokości 45.000,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 gr.), należy wpłacić do dnia 28 października 2022 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14

Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Sprzedaż objęta będzie umową warunkową. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Nieruchomość podlegać będzie przepisom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 461).
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Inwestycji i Mienia, II piętro pok. Nr 36, tel. 18 4725543, w godzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 30 dni, a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.

Załącznik graficzny - mapa w formacie pdf