Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1023.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego udział 1/6 części w nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 201/1, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1023.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego udział 1/6 części w nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 201/1, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, udział w wysokości 1/6 cz. w działce ewid. nr 201/1 o pow. 0,0060 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00032643/0, położonej w obrębie Krynica Zdrój, będącej własnością Gminy Krynica-Zdrój.
§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1023.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 16.09.2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego udział 1/6 cz. w działce ewid. nr 201/1 przeznaczony do sprzedaży.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 poz. 1899) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego niżej wymieniana nieruchomość gruntowa:
Udział 1/6 części w działce ewid. nr 201/1 o pow. 0,0060 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00032643/0
Cena udziału 1/6 części w ww. nieruchomości wyceniona zostaje na kwotę 5 000,00 zł.
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Krynica-Zdrój przy ul. Piłsudskiego. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta. Teren niezagospodarowany, na fragmencie działki pozostałości po drzewach oraz w części zachodniej fragment stojącego drzewa. Zgodnie z mpzp miasta Krynica-Zdrój, działka leży w terenach zabudowy usługowej, symbol terenu 2.U.6. Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich oraz osób posiadających ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na tych nieruchomościach.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 poz. 1899) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 6 listopada 2022 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie zbyta. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 26.09.2022 r. do 16.10.2022 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.