Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1020.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1020.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815.), Uchwały Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 25 października 2013 r. poz. 6180 z późn. zmian.),

Zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą lokal mieszkalny nr 4, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Polnej 1
w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu: www.krynica-zdroj.pl, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 1020.2022

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

WYKAZ
obejmujący nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 904/3, obręb Krynica Zdrój.
2. Powierzchnia w ha: 0.0731.
3. Księga wieczysta: NS1M/00024890/7.
4. Sposób zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka ewidencyjna nr 904/3 położona jest w terenach oznaczonych symbolem: 2.MN.29 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5. Nieruchomość opisana w niniejszym Wykazie stanowi lokal mieszkalny i na ten cel jest zbywana.
6. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
9. Cel wykazu: sprzedaż lokalu oraz udziału w prawie własności gruntu.
10. Tryb: sprzedaż w trybie przetargowym.

2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal mieszkalny nr 4 położony na pierwszym piętrze budynku przy ul. Polnej 1 w Krynicy-Zdroju o pow. użytkowej 18,33 m2, powierzchnia przynależna 2,60 m2. Udział lokalu nr 4
w nieruchomości wspólnej, w tym w działce wynosi: 9,09 % (udział ułamkowy 2093/23016). Układ pomieszczeń – przeciętny (wc wspólne na korytarzu), lokal posiada balkon; posadzki – panele, wykładzina; okładziny – ściany malowane; stolarka okienna i drzwiowa – okienna - pcv, drzwi wewnętrzne – płytowe; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa; stan techniczny budynku w którym znajduje się lokal 4 – zadowalający – budynek z końca lat 20-tych XX wieku, w budynku wykonywane były niezbędne remonty; stan techniczny lokalu – średni – instalacje oraz główne elementy konstrukcyjne z okresu budowy budynku. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu generalnego; standard wykończenia – niski (brak centralnego ogrzewania, toaleta na korytarzu). Lokal mieszkalny do remontu i adaptacji. Nieruchomość znajduje się w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Polnej 1 w Krynicy-Zdroju – Wspólnota Mieszkaniowa. Ulica ta zlokalizowana jest w centralnej części miasta i stanowi przecznicę z ulicą Kraszewskiego. Ulica Kraszewskiego stanowi główną arterie komunikacyjną miasta i fragment drogi wojewódzkiej nr 971, stanowiącej wylot z miasta w kierunku Muszyny. Położenie w układzie lokalnym – korzystne. Dostęp – bardzo dobry – budynek bezpośrednio przy ul. Polnej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, usługowa oraz tereny zielone. Teren wokół budynku zagospodarowany ciągiem pieszym oraz zielenią niską i wysoką.
2. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, piętrowy z poddaszem użytkowym. W budynku znajduje się pięć lokali mieszkalnych. Budynek oddany do użytku
w latach 20-tych XX wieku. Konstrukcja budynku – tradycyjna murowana, stropy konstrukcji drewnianej, schody żelbetowe monolityczne. Budynek przykryty dachem wielospadowym konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy. Budynek, w którym znajduje się lokal podłączony jest do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych oraz ciepła woda użytkowa uzyskiwana z term gazowych w każdym
z lokali mieszkalnych. Stan techniczny ogółem - zadawalający.
3. Lokal przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
4. Wartość nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w działce nr 904/3 o pow. 731 m2 wynosi: 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) cena wywoławcza. Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561.).
3. OPŁATY i TERMINY:
1. Termin wnoszenia opłat i wysokość opłat - zostaną określone w protokole ustaleń warunków sprzedaży nieruchomości.
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.