Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1011.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 1011.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815.), Uchwały Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 25 października 2013 r. poz. 6180 z późn. zmian.),

Zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą lokal użytkowy nr C, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Zarządzenia nr 1011.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

WYKAZ
obejmujący nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 1945, obręb Krynica Zdrój.
2. Powierzchnia w ha: 0.0559.
3. Księga wieczysta: NS1M/00015816/9.
4. Położenie nieruchomości: ul. Kraszewskiego 5, Krynica-Zdrój.
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy nr C położony w przyziemiu budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju o pow. 23,87 m2. Udział lokalu nr C w nieruchomości wspólnej, w tym w działce wynosi: 1,50 % (udział ułamkowy 150/10000). Układ pomieszczeń – dobry, posadzki – podłogi betonowe, okładziny – ściany malowane, lamperie, stolarka okienna i drzwiowa – okienna – brak, drzwiowa – drewniana, instalacje: elektryczna, stan techniczny budynku w którym znajduje się lokal C – zadowalający - wykonane remonty bieżące, stan techniczny lokalu – średni – lokal do adaptacji, standard wykończenia – niski. Lokal użytkowy do remontu i adaptacji. Nieruchomość znajduje się w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju. Ulica ta stanowi główną arterie komunikacyjną miasta i fragment drogi wojewódzkiej nr 971, stanowiącej wylot z miasta w kierunku Muszyny. Budynek Kraszewskiego 5 zlokalizowany jest w początkowej części ulicy w pobliżu wejścia na Deptak od strony południowej. Położenie w układzie lokalnym – bardzo dobre. Dostępność bardzo dobra – dostęp drogą wewnętrzną od ulicy Ebersa. Dojście piesze możliwe od ulicy Kraszewskiego.
2. Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, oddany do użytkowania w 1928 r. Konstrukcja budynku – ściany piwnic murowane, ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegły, ściany działowe konstrukcji drewnianej, strop nad przyziemiem żelbetowy, nad pozostałymi kondygnacjami strop konstrukcji drewnianej, schody wewnętrzne żelbetowe. Budynek kryty dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy. Budynek podłączony do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. W bezpośrednim sąsiedztwie Pasaż Krynicki – budynek usługowy oraz biurowy. Teren działki praktycznie w całości zabudowany budynkiem.
3. Lokal przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
4. Wartość nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w działce nr 1945 o pow. 559 m2 wynosi: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus obowiązujący podatek
23 % VAT t.j. razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110.700,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100).
3. OPŁATY i TERMINY:
1. Termin wnoszenia opłat i wysokość opłat - zostaną określone w protokole ustaleń warunków sprzedaży nieruchomości.
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.