Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1010.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 1010.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815.), Uchwały Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 25 października 2013 r. poz. 6180 z późn. zmian.),

Zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą lokal użytkowy nr 6, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Załącznik do Zarządzenia nr 1010.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

WYKAZ
obejmujący nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Nr działki: 2104/1, obręb Krynica Zdrój.
2. Powierzchnia w ha: 0.0986.
3. Księga wieczysta: NS1M/00019337/5.
4. Położenie nieruchomości: ul. Ebersa 10, Krynica-Zdrój.
2. OPIS NIERUCHOMOŚCI I CEL UMOWY:
1. Lokal użytkowy nr 6 położony na pierwszym piętrze budynku przy ul. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju, jednocześnie poziom 0 (parter) w stosunku do ulicy Ebersa, lokal z wejściem z ulicy o pow. 53,50 m2. Udział lokalu nr 6 w nieruchomości wspólnej, w tym w działce wynosi: 5,30 % (udział ułamkowy 53/1000). Układ pomieszczeń – bardzo dobry, posadzki – wylewki betonowe, płytki ceramiczne, okładziny – ściany malowane, lamperie, stolarka okienna i drzwiowa – okienna - pcv, drzwi wewnętrzne – płytowe, instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, stan techniczny budynku w którym znajduje się lokal 6 – dobry wykonane remonty bieżące, stan techniczny lokalu – zadowalający – lokal do remontu, standard wykończenia – średni/niski. Lokal użytkowy do remontu i adaptacji. Nieruchomość znajduje się w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju – Wspólnota Mieszkaniowa. Ulica ta zlokalizowana jest w centrum Krynicy-Zdroju, jest równoległą do ulicy Kraszewskiego, stanowiącej główną arterie komunikacyjną miasta. Ulica Ebersa stanowi przecznicę z ulicą Kraszewskiego i łączy się z nią w pobliżu wejścia na Deptak od strony południowej. Położenie w układzie lokalnym – bardzo dobre. Dostępność – bardzo dobra, wejście bezpośrednio z ulicy Ebersa. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz teren dworca kolejowego. W pobliżu obiekty kultu sakralnego. Teren wokół budynku zagospodarowany zielenią. Na nieruchomości dodatkowo budynek gospodarczy.
2. Budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony oddany do użytkowania na początku XX wieku. Konstrukcja budynku – ściany piwnic murowane, ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegły, strop nad piwnicami częściowo żelbetowy, częściowo typu „Kleina”, nad pozostałymi kondygnacjami stropy konstrukcji drewnianej, schody wewnętrzne żelbetowe. Budynek przykryty dachem czterospadowym konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy. Budynek o funkcji mieszkalno-usługowej, w którym znajduje się lokal podłączony jest do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej znajdującej się w budynku. Ciepła woda użytkowa uzyskiwana z term gazowych w każdym z lokali. Dojazd i dojście z ulicy Ebersa – główne wejście do budynku na poziomie I piętra, komunikacja wewnętrzna za pomocą klatki schodowej należącej do powierzchni wspólnego użytkowania.
3. Lokal przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
4. Wartość nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w działce nr 2104/1 o pow. 986 m2 wynosi: 262.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) plus obowiązujący podatek 23 % VAT t.j. razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 322.260,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).
3. OPŁATY i TERMINY:
1. Termin wnoszenia opłat i wysokość opłat - zostaną określone w protokole ustaleń warunków sprzedaży nieruchomości.
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.