Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 2188/2 o pow. 0,1165 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4 stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Treść

OGŁOSZENIE

 
 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju.

Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie 0001 Krynica Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2188/2 o pow. 0,1165 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Krynicy-Zdroju przy ul. Słonecznej. Działka posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim, słabo zagospodarowany, porośnięty sadem oraz pojedynczymi drzewami i krzewami, nie ogrodzony. W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone. W pobliżu „Źródełko Słoneczne” oraz tereny nowo powstałej inwestycji pn. „Ogrody Żywiołów” zlokalizowane na południowym stoku Góry Parkowej.

Przeznaczenie nieruchomości:
Działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol terenu 6.MN.2 oraz w niewielkim fragmencie w terenach komunikacyjnych drogi wewnętrznej – symbol terenu 6.KDW.

Cena wywoławcza nieruchomości:
Zarządzeniem nr 949.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 9 maja 2022 r. podano do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę ew. nr 2188/2 do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Burmistrz Krynicy-Zdroju ustalił cenę wywoławczą w wysokości 304.000,00 zł. brutto (słownie: trzysta cztery tysiące złotych 00/100 gr.).

Wadium w wysokości 31.000,00 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100 gr.), należy wpłacić do dnia 5 sierpnia 2022 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2022 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14

Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Inwestycji i Mienia, II piętro pok. Nr 36, tel. 18 4725543, w godzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 30 dni, a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.