Przejdź do stopki

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Treść

OGŁOSZENIE

 
Burmistrz Krynicy-Zdroju

ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju.

Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną nr 403/26 o pow. 0,1018 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00031930/2 wraz z udziałem w wysokości 1/21 części w działce ewid. nr 403/38 o pow. 0,2317 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00030850/0.

Opis nieruchomości:
Działka nr 403/26 położona jest w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo – tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, tereny szpitala. Działka posiada dostęp do uzbrojenia w ul. Kraszewskiego lub ul. Czarny Potok. Przy południowej granicy działki przebiegają sieci wodociągowe z kablem sterującym ze znajdującego się powyżej zbiornika wody. Dostęp drogą wewnętrzną gminną od ul. Halnej oraz drogą wewnętrzną po działce 403/38 w której udział jest przedmiotem sprzedaży.
Działka nr 403/38 stanowi drogę dojazdową do nieruchomości położonych na stoku, wymaga ona wytyczenia i utwardzenia. Obecnie stanowi łąkę i teren częściowo zakrzaczony.
Działka nr 403/26 zostanie obciążona prawem służebności przesyłu sieci wodociągowej wraz z urządzeniami sterującymi na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników przedmiotowej sieci.

Przeznaczenie nieruchomości:
Działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynicy-Zdroju, leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług komercyjnych – symbol terenu 2.MN/U.4.

Cena wywoławcza nieruchomości:
Zarządzeniem nr 716.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. podano do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę ew. nr 403/26 wraz z udziałem 1/21 cz. w działce ew. nr 403/38 do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Burmistrz Krynicy-Zdroju ustalił cenę wywoławczą w wysokości 125.000,00 zł. brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 gr.).

Wadium w wysokości 13.000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100 gr.), należy wpłacić do dnia 13 grudnia 2021 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14

Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Inwestycji i Mienia, II piętro pok. Nr 36, tel. 18 4725543, w godzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 30 dni, a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:

Plik graficzny - mapa (.pdf 291.6 KB)