Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 824.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki ewid. nr 411/3 o pow. 0,3816 ha, i nr 411/4 o pow. 0,7367 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00014118/9, położone w obrębie Krynica Słotwiny, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 824.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
WYKAZ
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020 poz. 1990) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymieniana nieruchomość gruntowa.
Burmistrz Krynicy-Zdroju

Działka ew. nr 411/3 o pow. 0,3816ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00014118/9,
Działka ew. nr 411/4 o pow. 0,7367ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00014118/9.
Obręb: Krynica Słotwiny

Cena nieruchomości: 723.114,00 zł.

Działka ew. nr 411/3 położona jest w Krynicy-Zdroju przy ul. Słotwińskiej, pomiędzy terenami sportowo rekreacyjnymi (stacja narciarska), terenami zielonymi i zabudową mieszkaniową oraz pensjonatową. Dostęp do nieruchomości po drodze bocznej utwardzonej nawierzchnią betonową. Działka położona jest na zboczu o nachyleniu w kierunku wschodnio-północnym, teren zróżnicowany, pofałdowany i zakrzaczony. Granice działki częściowo regularne. Dostęp do infrastruktury technicznej słaby.
Działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynicy-Zdroju, leży w terenach usług hotelarskich – symbol 3.Uh.1 oraz częściowo w terenie drogi wewnętrznej – symbol 3.KDW.7.

Działka 411/4 położona jest bezpośrednio przy działce nr 411/3. Opis terenu jak wyżej. Na części działki posadowiony jest drzewostan leśny (bukowy, świerkowy i jodłowy) w wieku 44 – 59 lat. Na działce znajdują się studnie wody podskórnej wykonane z kręgów betonowych. Działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynicy-Zdroju, leży w terenach rolnych o symbolu 3.RZ/US.3 oraz z terenach lasów, symbol 3Lz, 3ZL.2.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 22 grudnia 2021 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 7 listopada 2021 r. do 1 grudnia 2021 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.