Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 277 o pow. 0,0099 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00013625/9, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Treść

OGŁOSZENIE

 Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w Krynicy-Zdroju

Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 277 o pow. 0,0099 ha, obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00013625/9.

Opis nieruchomości:
Działka 277 położona jest w Krynicy-Zdroju przy ul. Stara Droga (obręb: Krynica Słotwiny). Teren o dużym nachyleniu (skarpa) pochylony w kierunku wschodnim. Kształt nieregularny zbliżony do trójkąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia znajdującego się w ul. Stara Droga. Ze względu na ukształtowanie i położenie terenu, brak możliwości zagospodarowania działki na cele budowlane.

Przeznaczenie nieruchomości:
Działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynicy-Zdroju, leży w terenach rolnych – symbol terenu 8.RZ.1

Cena wywoławcza nieruchomości:
Zarządzeniem nr 714.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. podano do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę ew. nr 277 do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Burmistrz Krynicy-Zdroju ustalił cenę wywoławczą w wysokości 14.760,00 zł. brutto (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100 gr.).

Wadium w wysokości 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 gr.), należy wpłacić do dnia 3 grudnia 2021 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14

Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Inwestycji i Mienia, II piętro pok. Nr 36, tel. 18 4725543, w godzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 30 dni, a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.