Przejdź do stopki

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Świdzińskiego 5 w Krynicy-Zdroju.

Treść

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551.) oraz Zarządzenia Nr 726.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego  

Burmistrz Krynicy-Zdroju

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 

lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Świdzińskiego 5 w Krynicy-Zdroju.

1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynicy-Zdroju położona jest w budynku mieszkalnym przy ul. Świdzińskiego 5 nr 6 w Krynicy-Zdroju na działce ew. nr 1469/1 o powierzchni 0,0936 ha, obj. księgą wieczystą KW NS1M/00017352/2

2. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 57,80 m², składający się z dwóch pokoi o powierzchni 44,60 m², kuchni o powierzchni 8,70 m²,łazienki o powierzchni 4,50 m²  i  przynależnej piwnicy o powierzchni 28,10 m². Udział lokalu nr 6 w nieruchomości wspólnej, w tym w działce wynosi: 859/3814. Lokal położony na I parterze piętrowego budynku mieszkalnego o siedmiu lokalach mieszkalnych. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie – piec gazowy dwufunkcyjny – do wymiany. Lokal mieszkalny do remontu. Budynek przy ul. Świdzińskiego 5 zlokalizowany w strefie zabudowy uzdrowiskowej dostępny z ulicy Świdzińskiego. Lokalizacja bardzo atrakcyjna z uwagi na położenie w centralnej części uzdrowiska.

3. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (obszaru 1 Zdrój) zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z 27 czerwca 2012 działka ew.nr 1469/1 leży w terenach 1.Uz.9 – tereny obsługi pacjentów dopuszczone ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym.

4. Cena wywoławcza nieruchomości  lokalowej wraz z udziałem w działce nr 1469/1 o pow. 0,0936 ha wynosi: 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 gr)

5. Wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr) należy wpłacić do dnia 7 października 2021 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.

6. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pokój numer 14.

7. Informacje dodatkowe:

Lokal może zostać udostępniony do oględzin stronom zainteresowanym po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu w siedzibie administratora lokalu tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, I piętro, pok. Nr 6, tel. 18471 56 08 lub 18 472 5260 do dnia 7 października 2021 r. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygra, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba , która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Referat Gospodarki Lokalowej Wydział Mienia i Inwestycji, parter pok. nr 20 i 21 tel. 18 472 5531, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl . Informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym

Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Zarządzeniem Nr 726.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 20 lipca 2021 r., podano do publicznej wiadomości w dniu 20.07.2021 r., wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551.) – wniosków nie złożono.

 

Uczestnik przetargu winien przed jego otwarciem przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot,

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.