Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 759.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Treść

ZARZĄDZENIE  NR  759.2021

BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990, z 2021 poz. 11, 234), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, 

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 85/3 o pow. 0,7000 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00009631/3, położoną w obrębie Mochnaczka Wyżna, gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia   p o w i e r z a   się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 759.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020 poz. 1990) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymieniana nieruchomość gruntowa.

Lp. 1

Nr działki: 85/3

Powierzchnia działki(ha): 0,700

Nr księgi wieczystej: NS1M/00009631/3

Położenie nieruchomości: Obręb: Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica Zdrój

Opis nieruchomości:

Działka ew. nr 85/3 położona jest w miejscowości Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój. Teren o lekkim nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim. Dostępność komunikacyjna dobra z drogi krajowej przez wewnętrzną drogę gminną. Kształt działki nieregularny. Bezpośrednie sąsiedztwo – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, oraz tereny rolne. Przy zachodniej granicy działki płynie nieregularny potok. Działka posiada dostęp do kanalizacji sanitarnej, wodociągu, gazu i energii elektrycznej.
Działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynicy-Zdroju.

Forma sprzedaży: Przetarg ustny nieograniczony

Cena nieruchomości: 380.000,00 zł

Termin wniesienia opłaty: Przed zawarciem aktu notarialnego

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 19 października 2021 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 7 września 2021 r. do 28 września 2021 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.