Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 760.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustanowienia służebności gruntowej

Treść

ZARZĄDZENIE  NR  760.2021

BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustanowienia służebności gruntowej

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990, z 2021 poz. 11, 234), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 140/1 o pow. 0,0968 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00023863/2, położoną w obrębie Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

§ 2 Ustanawia się prawo służebności gruntowej ustanowionej po działce ewid. nr 145/1 obj. księgą wieczystą nr NS1M/00024198/6, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki ewid. nr 140/1.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia   p o w i e r z a   się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 760.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
WYKAZ
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020 poz. 1990) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymieniana nieruchomość gruntowa. 

Lp. 1

Nr działki: 140/1

Powierzchnia działki(ha): 0,0968

Nr księgi wieczystej: NS1M/00023863/2

Położenie nieruchomości: Obręb:  Krynica Zdrój

Opis nieruchomości:

Działka ew. nr 140/1 położona jest w Krynicy-Zdroju przy ul. Park Sportowy im. J. Zawadowskiego. Granice działki regularne, teren nachylony w kierunku wschodnim. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa owocowe oraz budynek garażowy nietrwale związany z gruntem. Dojazd do działki przez służebność drogową ustanowioną po działce ew. nr 145/1. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, tereny sportowo-rekreacyjne oraz Hotel Krynica.
Działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynicy-Zdroju, leży w terenach usług hotelarskich – symbol terenu 3.Uh.17

Forma sprzedaży: Przetarg ustny nieograniczony

Cena nieruchomości: 309.000,00 zł brutto

Termin wniesienia opłaty: Dodatkowa jednorazowa opłata w wysokości 10.824,00 zł. brutto za ustanowienie służebności gruntowej po działce ew. nr 145/1 płatna przed zawarciem aktu notarialnego

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 19 października 2021 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 7 września 2021 r. do 28 września 2021 r. 
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.