Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 23 w Krynicy-Zdroju.

Treść

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551.) oraz Zarządzenia Nr 719.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

   

Burmistrz Krynicy-Zdroju

    ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 23 w Krynicy-Zdroju.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynicy-Zdroju położona jest w budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 23 nr 3 w Krynicy-Zdroju na działce ew. nr 828/1 o powierzchni 0,0740 ha, obj. Księgą wieczystą Nr  NS1M//00026652/1

 

  1. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 30,57 m², składa się z 1 pokoju o powierzchni 15,43 m², kuchni o powierzchni 15,14 m² i przynależnej piwnicy o powierzchni 2,10 m², WC wspólne dostępne z korytarza. Udział lokalu nr 3 w nieruchomości wspólnej, w tym w działce wynosi: 25 %. Lokal położony na I parterze piętrowego budynku mieszkalnego o trzech lokalach mieszkalnych, wyposażony w instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną, ogrzewanie – piec węglowy w kuchni. Lokal mieszkalny do remontu. Budynek przy ul. Polnej 23, zlokalizowany w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dostępny z ulicy Polnej. Lokalizacja atrakcyjna z uwagi na bliskość usług i handlu, a jednocześnie poza ruchliwym centrum uzdrowiska.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miasta Krynica-Zdrój (obszaru 2 Centrum) zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju, nieruchomość leży w terenach 2.MN.27 – tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, usługi komercyjne realizowane jako wynajem pokoi dla turystów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Lokal przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości  lokalowej wraz z udziałem w działce 828/1 o pow. 0,0740 ha wynosi: 103 000,00 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych 00/100 gr)

 

  1. Wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 gr) należy wpłacić do dnia 27 września 2021 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.

 

  1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pokój numer 14.

 

  1. Informacje dodatkowe:

Lokal może zostać udostępniony do oględzin stronom zainteresowanym po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu w siedzibie administratora lokalu tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, I piętro, pok. Nr 6, tel. 18471 56 08 lub 18 472 5260 do dnia 27 września 2021 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygra, wadium zlicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba , która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Referat Gospodarki Lokalowej Wydział Mienia i Inwestycji, parter pok. nr 20 i 21 tel. 18 472 5531, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl . Informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym

Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Zarządzeniem Nr 719 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 9 lipca 2021 r., podano do publicznej wiadomości w dniu 12.07.2021 r., wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551.) – wniosków nie złożono.

 

8. Uczestnik przetargu winien przed jego otwarciem przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot,

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.