Przejdź do stopki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 202/82 o pow. 0,1385 ha, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój

Treść

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój położonej w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój

Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona w obrębie Mochnaczka Wyżna, Gmina Krynica-Zdrój, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 202/82 o pow. 0,1385 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00009631/3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w pośredniej części wsi w terenie zwanym „Lotnisko”. Teren płaski, kształt zbliżony do kwadratu. Działka znajduje się na terenie z wydzielonymi kilkudziesięcioma działkami, położonymi w kilku liniach zabudowy poprzedzielane drogami wewnętrznymi. Otoczenie – tereny rolne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W pobliżu znajduje się gminny ośrodek sportowy, sklep oraz szkoła. Ww. działka posiada możliwość przyłączy do pełnej infrastruktury technicznej. Dojazd do działki drogami wewnętrznymi biegnącymi od drogi krajowej Krzyżówka – Tylicz, oraz od drogi gminnej „Cichy Kącik” – Mochnaczka Wyżna.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII.277.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2013 r. uchwalającej zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mochnaczka Wyżna 1” przyjętego Uchwałą nr XXIX.173.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2013 r. działka leży w terenach o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową – symbol terenu 3.MN.

Cena wywoławcza nieruchomości:
Zarządzeniem nr 709.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. podano do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę ew. nr 202/82 do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Burmistrz Krynicy-Zdroju ustalił cenę wywoławczą w wysokości 110.700,00 zł. brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100 gr.).

Wadium w wysokości 11.100,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych 00/100 gr.), należy wpłacić do dnia 10 września 2021 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14

Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Inwestycji i Mienia, II piętro pok. Nr 36, tel. 18 4725543, w godzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 30 dni, a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.


Pliki do pobrania: Załącznik graficzny - mapa (.pdf 282 KB)