Przejdź do stopki

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW „WYPRAWKA SZKOLNA 2024”

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW „WYPRAWKA SZKOLNA 2024”

Treść

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

„WYPRAWKA SZKOLNA 2024”

 

 

Pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom niepełnosprawnym, na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia.

 

Wysokości dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wynikające
z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r.:

 

225 zł – dla ucznia:

 • z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami  sprzężonymi,
 • uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

390 zł – dla ucznia:

 • słabowidzącego,
 • niesłyszącego,
 • słabosłyszącego,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f,
 • uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

 

445 zł – dla ucznia:

 • słabowidzącego,
 • niesłyszącego,
 • słabosłyszącego,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f,
 • uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,  liceum sztuk plastycznych.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

Wnioski można pobrać poniżej, w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2024/2025, lub w Centrum Księgowo-Administracyjnym Oświaty Gminy Krynica-Zdrój ul. Szkolna 3.

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  18 472 55 41.

 

 

Termin składania wniosków:  do  6 września 2024 r.

 

 

Załączniki:

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - PL 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - UA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU