Przejdź do stopki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”

Treść

Na podstawie art. 26 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 15 ust. 2a, 2b oraz 2d-2da ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 poz. 571) oraz na podstawie Uchwały nr LXXI.545.2024 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 marca 2024 zmieniającej Uchwałę Nr LXVII.511.2023 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
zarządzam co następuje:

§ 1
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest zatwierdzam wyniki postępowania konkursowego wraz z wysokością przyznanych dotacji w ramach zadań.

§ 2
1.Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1468.2024
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2024r.

Wykaz organizacji, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

1

Fundacja Rozwoju Regionów

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji
z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania
pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej/
Nazwa zadania

Kwota

dotacji

1

Fundacja Rozwoju Regionów

180.000,00 zł

 

 

180.000,00 zł