Przejdź do stopki

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących ochronę zdrowia dzieci oraz rehabilitację ruchową dla osób dorosłych w 2024 roku.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących ochronę zdrowia dzieci oraz rehabilitację ruchową dla osób dorosłych w 2024 roku.

Treść

ZARZĄDZENIE NR 1458/2024

Burmistrza Krynicy-Zdroju

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących ochronę zdrowia dzieci oraz rehabilitację ruchową dla osób dorosłych w 2024 roku.

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Krynicy-Zdroju z zakresu zdrowia publicznego obejmujących ochronę zdrowia dzieci oraz rehabilitację ruchową dla osób dorosłych w 2024 roku dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), w tym dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

 

§ 2.

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego obejmujących ochronę zdrowia dzieci oraz rehabilitację ruchową dla osób dorosłych w 2024 roku, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, termin i warunki realizacji zadania publicznego, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania ofert, wykaz dokumentów, które należy dołożyć do oferty, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Wymagany wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

W oparciu o złożone oferty Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Krynicy-Zdroju rekomenduje wybór realizatora /realizatorów zadania publicznego. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przekazaniu środków podejmuje Burmistrza Krynicy-Zdroju.

 

§ 5.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju.

 

§ 6.

Zarządzenie podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Pobierz plik oswiadczenie_VAT.odt(odt, 5.90KB)

 Pobierz plik zalacznik_1_ogloszenie.docx(docx, 52.99KB)

 Pobierz plik zalacznik_do_oferty_-_oswiadczenia.odt(odt, 8.41KB)

 Pobierz plik Zalacznik_nr_2_wzor_oferty_.docx(docx, 46.98KB)