Przejdź do stopki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”

Treść

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały NR LXVIII.527.2023 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2023 roku zmieniającej uchwałę Nr LXVII.511.2023 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 oraz Uchwały LXXI.536.2024 z dnia 27 marca 2024 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 1454.2024
Burmistrza Krynicy-Zdroju
z dnia 28 marca 2024 r.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”, Berest 23, Gmina Krynica- Zdrój.
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały NR LXVIII.527.2023 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2023 roku zmieniającej uchwałę Nr LXVII.511.2023 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest” z zakresu usług społecznych i zdrowotnych.

I. Rodzaj zadania:
„Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest” w miejscowości Berest 23, Gmina Krynica- Zdrój dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2024 r. wynosi 180 000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Burmistrza Krynicy- Zdroju.
Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób starszych lub roczne w zakresie prowadzenia dziennej placówki opieki. Zadanie, którego realizacja zostanie powierzona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego. Burmistrz Krynicy-Zdroju może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Krynica-Zdrój, mająca swoją siedzibę w Krynicy-Zdroju, przy ul. J.I. Kraszewskiego 7, NIP: 734-354-31-00, REGON: 491893055.
Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Adresatami zadania są osoby niesamodzielne - tj. osoby powyżej 60 roku życia, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkujące na terenie Gminy Krynicy-Zdroju,
4. W ramach działalności placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” niezbędne jest prowadzenie następujących zajęć:
 usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla osób niesamodzielnych, w tym: zapewnienie 1 ciepłego posiłku dziennie, zapewniona pomoc przy spożywaniu posiłków, udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie,
 usługi zdrowotne dla osób niesamodzielnych, w tym zapewnienie opieki pielęgniarskiej,
 zapewnienie organizacji wolnego czasu,
 zajęcia podnoszące aktywność i aktywizujące do uczestnictwa w życiu społecznym,
5. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, dostosowane do predyspozycji i potrzeb uczestników zajęć.
6. Przewidywana liczba godzin świadczenia usług: od poniedziałku do piątku około 40h tygodniowo. Godziny otwarcia Placówki będą ustalone biorąc pod uwagę preferencje uczestników zajęć.
7. Niezbędne jest organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, przy wykorzystaniu bezpośredniego wyjścia z Placówki.
8. Preferowane formy zajęć: warsztaty artystyczne, plastyczne, gimnastyka, gry zespołowe, wspólne obchodzenie imprez okolicznościowych, wyjścia do obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych np. basen, teatr itp.
9. Niezbędne jest zatrudnienie 1 opiekuna ds. usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych/terapeuty zajęciowego/pielęgniarki posiadającego niezbędne kwalifikacje na każde 5 osób niesamodzielnych.
10. Wymagana dokumentacja prowadzenia Placówki:
 formularze zgłoszeniowe osób niesamodzielnych,
 listy obecności osób niesamodzielnych,
 dzienniki zajęć opiekuna ds. usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych/terapeuty zajęciowego/pielęgniarki.
11. Placówka posiada pełne wyposażenie niezbędne do udzielenia wszystkich świadczonych usług.
12. W budynku jest zainstalowana platforma schodowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
13. Budynek i jego otoczenie oraz pomieszczenia placówki są pozbawione barier architektonicznych.
14. Przy realizacji zadania Oferent zobowiązany jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
15. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji zadania.
16. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami zgodnie z treścią zawartej umowy.

V. Termin i warunki składania ofert
1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
3. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
(w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
b) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia.
4. Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
5. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej opisem: „Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest” na adres Urząd Miejski w Krynicy Zdrój ul. I.J. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica Zdrój w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu do UM). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
6. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
7. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
8. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
10. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
11. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów np. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot, po terminie, niezgodna z ogłoszeniem konkursowym złożona oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
12. Za datę przedłożenia oferty przez Wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.
13. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
14. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienie oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie w terminie do 26 kwietnia 2024r.
2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w uchwale NR LXVIII.527.2023 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2023 roku zmieniającej uchwałę Nr LXVII.511.2023 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
3. Oferty podlegają ocenie według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji projektu przez Wnioskodawcę w odniesieniu do celów publicznych określonych oraz stopień wpływu projektu na realizację celów publicznych (oceniane w skali: 0-5 pkt.);
2) koszty realizacji projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania z uwzględnieniem celowości, gospodarności, racjonalności i efektywności wykonania zadania (oceniane w skali: 0-8 pkt.);
3) merytoryczna jakość wykonania zadania - przedstawiony opis realizacji zadania (oceniane w skali: 0-8 pkt.);
4) kwalifikacje osób, przy udziale których Wnioskodawca będzie realizował projekt (oceniane w skali: 0-3pkt.);
5) planowany przez Wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy (oceniane w skali: 0-3 pkt.);
6) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia realizacji zadań publicznych ze środków Gminy Krynicy-Zdroju przez Wnioskodawcę w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0-3 pkt.).
4. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków Komisji konkursowej stanowi ocenę oferty.
5. Minimalna liczba punktów uprawniających do ubiegania się o dotację wynosi 20.
6. Zaopiniowane listy ocenionych ofert, z przypisaną im oceną punktową, proponowaną kwotą dotacji oraz – w przypadku wniosków, które nie zostały zarekomendowane
do otrzymania dotacji – z uwagami, przedstawione są Burmistrzowi Krynicy-Zdroju. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert w oparciu o w/w kryteria.
7. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą mogły być uzupełnione.
8. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana Burmistrza Krynicy Zdroju.
9. Ocena Komisji zostanie przekazana Burmistrzowi Krynicy-Zdroju, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
10. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do: dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania przyznanych środków oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

VII. Postanowienia końcowe
1. Burmistrz-Krynicy-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania. Unieważnienie konkursu lub odstąpienie od zawarcia umowy przez Gminę Krynicę-Zdrój następuje na skutek:
a) braku wniosków w ogłoszonym konkursie projektów;
b) niespełniania przez złożone wnioski wymogów formalnych lub merytorycznych, zawartych w ogłoszeniu konkursu projektów;
c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Informację o unieważnieniu konkursu projektów Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w pkt. VII ust.5.
3. Ostatecznego wyboru wraz z określeniem wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz w formie zarządzenia.
4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3 nie stanowi oświadczenia woli Gminy o zawarciu umowy.
5. Wyniki konkursu Burmistrz podaje do publicznej wiadomości:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej;
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu;
c) na stronie internetowej Urzędu

VIII RODO
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L.2016.119.1/, dalej „RODO”:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: ugukry@ns.onet.pl,
nr tel. 18 472 55 00;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”, Berest 23, Gmina Krynica- Zdrój.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwała
NR LXVIII.527.2023 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr LXVII.511.2023 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest administrator oraz osoby upoważnione przez administratora a także odbiorcami mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora oraz inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w konkursie, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z właściwych przepisów prawa;
10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.