Przejdź do stopki

Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Treść

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący w 2023 roku sprzedaż alkoholu, są obowiązani do złożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r.
oraz dokonania stosownej opłaty.

Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Wysokość opłaty wynosi:

- 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4.5% zawartości alkoholu oraz piwa
nie przekroczyła 37.500 zł,

- 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,

- 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18% zawartości alkoholu
nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia tych progów sprzedaży opłata wynosi:

- 1.4% ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4.5% zawartości alkoholu i piwa, jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 37.500 złotych,

- 1.4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4.5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 37.500 zł,

- 2.7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 77.000 zł.

Opłatę należy wpłacać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września
2024 r. lub jednorazowo do 31 stycznia 2024 r. w kasie Urzędu lub przelewem na konto
Nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001
BS Ziem Górskich KARPATIA.

 

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt. 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 proc. opłaty określonej w art. 111 ust.2,

2) zgodnie z art.  18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt. 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust.2 lub 5, powiększonej o 30 proc. tej opłaty,

3) zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11).


Pliki do pobrania:

Formularz oświadczenia o wartości sprzedaży w formacie docx [446 KB]

Formularz oświadczenia o wartości sprzedaży w formacie pdf [171 KB]