Przejdź do stopki

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Treść

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

z dnia 10 października 2023 roku

projektu Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

na 2024 rok

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.) oraz uchwały Nr LIV/382/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2010 roku w sprawie szczegółowego konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”:

1. Cel konsultacji: zebranie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu „Program współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.

2. Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.

3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 17-24 października 2023 roku.

4. Forma konsultacji: opinie z podaną nazwą organizacji i adresem należy składać bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, przesłać pocztą na adres Urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu) lub przesłać elektronicznie na adres: achabior@umkrynica.pl 

5. W dniu 23 października 2023 roku w godzinach od 1100do 1300,w Punkcie Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju przy ul. Zdrojowej 15, .odbędzie się spotkanie konsultacyjne podczas, którego będzie możliwość zapoznania się z Programem i wniesienia opinii.

6. Zasięg terytorialny konsultacji: konsultacje obejmują podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

7. Projekt programu jest dostępny na stronie internetowej Gminy www.krynica-zdroj.pl , 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

8. Informacje o wynikach konsultacji zostaną opublikowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia konsultacji poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

9. Dodatkowe informacje ws. konsultacji można  uzyskać  pod numerem telefonu 18 472 55 77.

 


Program współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Program Współpracy na rok 2024 określa:

1)cele, zasady, przedmiot  oraz formy współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2)priorytetowe zadania publiczne, których realizację Gmina Krynica-Zdrój będzie wspierać;
3)okres i sposób realizacji  Programu, wysokość środków planowanych na jego realizację oraz  sposób  jego oceny;
4)informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji;
5)tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1.Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
2.Organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3.Programie - należy przez to rozumieć niniejszy „Program współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”;
4.Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krynicę-Zdrój;
5.Mieszkańcach - należy przez to rozumieć Mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju;
6.Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Krynicy-Zdroju;
7.Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju;
8.Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Krynicy-Zdroju;
9.Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872).
10.Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.2 ustawy;
11.Jednostkach organizacyjnych Gminy – należy przez to rozumieć jednostki powołane
przez Gminę Krynicę-Zdrój w celu wykonywania zadań Gminy: Bibliotekę Publiczną, Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Księgowo-Administracyjne Oświaty, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkołę Podstawowa nr 2, Gminne Przedszkole nr 2, Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu, Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście, Szkołę Podstawową w Piorunce, Szkołę Podstawową w Polanach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Środowiskowy Dom Samopomocy;
12.Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć Wydziały i Referaty Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe Programu

§ 3.

Głównym celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie partnerskich relacji między Gminą a Organizacjami zapewniających lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu i jakości życia Mieszkańców, wzmacnianie roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

§ 4.

Cele szczegółowe Programu wynikają z założonego celu głównego i są to:
1.Wzmocnienie wpływu Mieszkańców i Organizacji na proces tworzenia polityk publicznych oraz zwiększenie ich udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
2.Podniesienie efektywności wydatkowania publicznych środków finansowych;
3.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności w wykonywaniu zadań publicznych;
4.Podniesienie poziomu profesjonalizacji działań Organizacji i rozwój wolontariatu;
5.Integracja i upowszechnienie partnerstwa wśród Organizacji i innych podmiotów w zakresie działania na rzecz Gminy i społeczności lokalnej.

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 5.

Gmina przy współpracy z Organizacjami kieruje się następującymi zasadami:
1.Partnerstwa - co oznacza, że Organizacje oraz inne podmioty, na zasadach i  w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;
2.Pomocniczości (subsydiarności), zgodnie z którą, Gmina przekazuje Organizacjom kompetencje i środki do działania wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, zaś Organizacje te aktywnie uczestniczą w określeniu zakresu współpracy i rzetelnej realizacji zadań;
3.Efektywności, w myśl której Gmina wykorzystuje współpracę z Organizacjami do efektywnej realizacji zadań społeczno – ekonomicznych;
4.Jawności podejmowanych działań, zgodnie z którą organy Gminy udostępniają współpracującym z nimi Organizacjom informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi Organizacjami;
5.Legalności, w myśl której wszelkie działania organów Gminy oraz Organizacji odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa;
6.Uczciwej konkurencji – co oznacza, że Gmina zlecać będzie wykonanie zadań publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert;
7.Suwerenności stron, która oznacza, że Gmina i Organizacje realizując zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami.

Rozdział 4.
Przedmiot współpracy

§ 6.

1.Gmina współpracuje z Organizacjami w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1. Ustawy.
2.Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami jest:
1)włączenie organizacji pozarządowych w diagnozę potrzeb lokalnych i w planowanie polityk publicznych,
2)realizacja zadań własnych Gminy,
3)tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 7.

1.Współpraca między Gminą a Organizacjami realizowana jest w formie finansowej i pozafinansowej.
2.Współpraca finansowa obejmuje:
1)zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych Gminy w trybie otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w ustawie, w formach powierzenia wykonania zadania publicznego lub wspierania takiego zadania publicznego zgodnie z priorytetowymi zadaniami wyznaczonymi w Programie,
2)zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych Gminy w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy zgodnie z priorytetowymi zadaniami wyznaczanymi w programie, jeśli na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe,
3)możliwość złożenia przez Organizacje wniosku z własnej inicjatywy. W przypadku uznania przez Gminę celowości realizacji takiego zadania, Gmina podejmuje decyzję o trybie zlecenia realizacji takiego zadania zgodnie z art. 12 ustawy,
4)możliwość zawierania przez Gminę umów partnerskich z Organizacjami w celu wspólnej realizacji projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych, z uwzględnieniem trybu wyboru partnera zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
5)zakup usług w trybie Prawa Zamówień Publicznych w szczególności w zakresie promocji Gminy,
6)udzielania, w miarę możliwości finansowych, pożyczek organizacjom pozarządowym będącym organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych o charakterze refundacji na realizację projektu.
3.Współpraca pozafinansowa polega na:
1)bieżącej komunikacji i wymianie informacji w szczególności w zakresie:
a.rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego planowania działań służących zaspokajaniu tych potrzeb,
b.planowania przez Gminę i Organizacje kierunków działalności oraz współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
c.publikowania ważnych informacji o działaniach podejmowanych przez Gminę
oraz przez Organizacje na stronie internetowej Gminy,
2)konsultowaniu z Organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych Organizacji w tym w szczególności:
a.konsultacji Rocznego Programu Współpracy w oparciu o proces zasięgania opinii Organizacji,
b.wykorzystania w konsultacjach z Organizacjami aktywnych form podnoszących ich efektywność, w tym otwartych spotkań z Organizacjami oraz konsultacji branżowych,
c.włączania do procesów konsultacyjnych wyników ewaluacji współpracy z lat ubiegłych oraz działań edukacyjnych służących ułatwieniu Organizacjom efektywny udział w konsultacjach,
d.konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krynicy-Zdroju,
e.zapraszania Organizacji do udziału w pracach wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym, których zadaniem będzie tworzenie lub opiniowanie aktów normatywnych, dokumentów o charakterze strategicznym oraz rozwiązań służących lepszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,
3)inicjowaniu i wspieraniu przedsięwzięć, zadań i projektów partnerskich z Organizacjami opartych o współpracę pozafinansową, w oparciu o ustalone zasady,
4)zawieraniu umów o wykonanie inicjatywy lokalnej,
5)tworzeniu przez Gminę warunków do rozwoju współpracy Organizacji poprzez:
a.współorganizowanie corocznego święta integracyjnego dla Organizacji w Gminie na ich wniosek, np. w postaci Pikniku Organizacji,
b.stymulowanie oraz merytoryczne i organizacyjne wspieranie projektów partnerskich Organizacji,
6)udostępnianiu zasobów materialnych Gminy na działania Organizacji w oparciu o ustalone zasady korzystania, w tym w szczególności:
a.pomoc w miarę możliwości w uzyskaniu lokalu na działalność statutową Organizacji. Udostępnianie przez Gminę, w miarę możliwości, bezpłatnie posiadanych zasobów takich jak lokale (np. sale na spotkania), sprzęt techniczny Organizacjom realizującym swoje zadania statutowe, o ile są one zgodne z zadaniami Gminy,
b.umożliwianie w miarę możliwości Organizacjom realizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych (stadionu, boisk szkolnych, hali sportowej),
c.dążenie do utworzenia biura organizacji pozarządowych przeznaczonego do wykorzystania na spotkania, szkolenia i konferencje, zapewniającego dostęp do sprzętu biurowego i komputerowego,
7)inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń i doradztwa dla Organizacji mających na celu rozwój i profesjonalizację ich działalności, w szczególności w zakresie pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych,
8)przesyłaniu Organizacjom, w miarę posiadanej wiedzy, informacji nt. możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych,
9)promowaniu przez Gminę działalności Organizacji i pomocy w tworzeniu ich pozytywnego wizerunku, m. in. poprzez wsparcie promocyjne organizowanych przez Organizacje wydarzeń i projektów, przekazywanie w miarę dostępności materiałów promocyjnych Gminy, publikację materiałów promocyjnych nt. Organizacji z terenu Gminy oraz pomoc w kontaktach z mediami lokalnymi i regionalnymi,
10)udzielaniu rekomendacji przez Gminę Organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,
11)ułatwianiu współpracy między Organizacjami a jednostkami organizacyjnymi Gminy,
12)wspieraniu Organizacji w podejmowaniu współpracy z innymi podmiotami z terenu Gminy, Województwa i innych samorządów, szczególnie tych z którymi Gmina ma zawarte porozumienie o współpracy,
13)organizowaniu spotkań roboczych (w zależności od potrzeb) z przedstawicielami Organizacji,
14)prowadzeniu elektronicznej bazy danych nt. Organizacji działających na terenie Gminy oraz jej aktualizowaniu na podstawie złożonych ankiet,
15)wskazaniu przez Burmistrza osoby odpowiedzialnej za współpracę z Organizacjami - koordynatora współpracy oraz zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują współpracę z Organizacjami.

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 8.

Do priorytetowych zadań Gminy w roku 2024 dotyczących współpracy finansowej i pozafinansowej z Organizacjami należą:
1.Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
w szczególności:
1)wspieranie działań propagujących dziedzictwo kulturowe Gminy, ochronę dóbr kultury, tradycji lokalnych, promocję tradycyjnych świąt i wydarzeń w Gminie i poza Gminą,
2)wspieranie imprez kulturalnych o charakterze gminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury w Gminie,
3)tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą, sztuką, literaturą,
4)rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5)podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6)organizacja koncertów, wydarzeń, wycieczek, publikacji, wydawnictw,
7)zwiększanie dostępu do kultury w szczególności w sołectwach,
8)wykreowanie i promocja lokalnych produktów kulturalnych,
9)tworzenie wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych w Gminie.
2.Zadania w zakresie działalności na rzecz osób starszych, mające na celu:
1)poprawę jakości poziomu życia poprzez aktywność społeczną,
2)integrację międzypokoleniową i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
3)zwiększanie dostępu do zajęć edukacyjnych,
4)zagospodarowanie potencjału społeczno-zawodowego,
5)promowanie zdrowego stylu życia,
6)prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji.
3.Zadania w zakresie kultury fizycznej w szczególności:
1)wspieranie działań mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej oraz promocji zdrowego trybu życia,
2)kształtowanie postaw prosportowych i ich rozwój wśród dzieci i młodzieży,
3)podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży,
4)budowanie oferty sportowo-rekreacyjnej i popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy,
5)aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy poprzez sport,
6)wspieranie sportowych reprezentacji Gminy w imprezach i zawodach sportowych,
7)upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych.
4.Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w szczególności:
1)upowszechnianie uprawiania turystyki w celu lepszego i pełniejszego wykorzystania walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy,
2)promocja turystyczna Gminy oraz inspirowanie do tworzenia i rozwijania produktów turystycznych w tym miejscowości tematycznych,
3)wspieranie rozwoju infrastruktury informacyjnej i usługowej dla turystów.
5.Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz Organizacji, w szczególności:
1)dofinansowanie wkładów własnych Organizacji w oparciu o tryby współpracy finansowej przewidzianej w Ustawie celem wsparcia realizacji projektów, na których realizację Organizacje pozyskały, bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i służą realizacji zadań własnych Gminy, których cele są zgodne z celami zawartymi w dokumentach strategicznych oraz w Rocznym Programie Współpracy,
2)wspieranie partnerstwa lokalnego i aktywności obywatelskiej,
3)podnoszenie świadomości społecznej na temat celowości podejmowanych wspólnie działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów,
4)doskonalenie i rozwijanie współpracy Gminy z Organizacjami działającymi na terenie Gminy,
5)upowszechnianie wolontariatu.
6.Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, w tym w szczególności:
1)zwiększenie udziału Organizacji w konsultacjach projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych Organizacji;
2)zwiększenie samodzielności  Organizacji w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
7.Zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności:
1)zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
2)wspieranie działań przyczyniających się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci
i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich),
3)wzmocnienie działań wychowawczych i edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży – kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, kształtowanie postaw proekologicznych.
8.Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w odwołaniu do priorytetów wyznaczonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności:
1)organizacja imprez, spotkań i konkursów propagujących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, przemocy wśród dzieci i młodzieży,
2)organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdział 7.
Okres realizacji Programu

§ 9.

Program realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 

Rozdział 8.
Sposób realizacji programu

§ 10.

1.Bezpośrednią współpracę z Organizacjami prowadzą w ramach swoich kompetencji komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Gminy realizujące zadania publiczne z zakresu wymienionego w Rozdziale 6. Programu.
2.Program realizowany będzie z wykorzystaniem finansowych i pozafinansowych form współpracy z Organizacjami zapisanych w Rozdziale 5. Programu.
3.Realizację Programu ze strony Urzędu koreluje i monitoruje koordynator ds. współpracy z Organizacjami wyznaczony przez Burmistrza, do obowiązków, którego należy:
a.koordynacja spraw z zakresu współpracy z Organizacjami, ułatwianie współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
b.koordynacja przygotowywania zasad współpracy, projektów programów współpracy i ich konsultacji z Organizacjami,
c.sporządzanie zbiorczych informacji na temat współpracy Urzędu z Organizacjami, w tym w szczególności o zadaniach publicznych zleconych do realizacji Organizacjom,
d.organizowanie spotkań, prowadzenie konsultacji i udzielanie informacji.

Rozdział 9.
Finansowanie realizacji zadań publicznych

§ 11.

1.Zlecanie zadań publicznych Organizacjom odbywa się poprzez wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych o charakterze rocznym.
2.W przypadku zadań własnych Gminy o charakterze wieloletnim, warunkiem ich realizacji jest ich uwzględnienie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3.Program jest finansowany ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach budżetu Gminy.
4.Wysokość środków finansowych planowanych na realizację Programu wynosi 550 000,00 zł.
5.Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy na rok 2024.
6.Informacja o wysokości środków finansowych planowanych na otwarte konkursy ofert wraz z harmonogramem będzie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.krynica-zdroj.pl

Rozdział 10.
Ocena realizacji Programu

§ 12.

1.Realizacja Programu zostanie poddana ewaluacji podsumowującej, mającej na celu ocenę realizacji wykonania Programu.
2.Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
1)liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2)liczba ofert, złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ofert wspólnych, w tym liczba Organizacji,
3)liczba umów zawartych z Organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazywanych organizacjom przez Gminę,
4)liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z przyczyn zależnych od Organizacji,
5)liczba Organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje,
6)wysokości kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
7)wielkość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego Organizacji w realizację zadań publicznych oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację zadań własnych Organizacji,
8)liczba realizowanych umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273),
9)liczba projektów aktów normatywnych stanowionych przez Radę Miejską, konsultowanych przez Organizacje,
10)liczba spotkań oraz szkoleń adresowanych do Organizacji przez Gminę,
11)liczba wydarzeń realizowanych przez Organizacje wspieranych przez Gminę w różnych formach promocyjnych i organizacyjnych.

Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 13.

1.Program przygotowywany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 5a ust. 1 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program powstał na bazie aktualnie obowiązującego Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok oraz na podstawie dotychczasowych doświadczeń Gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program został przygotowany w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przez koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, na podstawie kierunków działań strategicznych Gminy, wniosków i propozycji przekazanych przez Organizacje, właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Gminy. W Programie zostały uwzględnione również dotychczasowe doświadczenia Gminy z bieżącej współpracy z Organizacjami oraz doświadczenia z realizacji poprzednich rocznych programów współpracy.
2.Po uchwaleniu Programu przez Radę Miejską w Krynicy-Zdroju, Program zostanie upubliczniony:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy,
2) na stronie internetowej Urzędu www.krynica-zdroj.pl
3.Roczne programy współpracy powstają w oparciu o konsultacje z Organizacjami oraz dotychczasowe doświadczenia współpracy Gminy z Organizacjami z lat ubiegłych. Organizacje konsultują projekt programu współpracy przed uchwaleniem go przez Radę Miejską zgodnie z uchwałą Nr LIV/382/2010 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2010 r.

Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

§ 14.

1.Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych z obszarów określonych w Rozdziale 6.
2.Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją” oraz ustala jej skład osobowy i tryb pracy.
3.Do każdego konkursu ofert powoływana jest odrębna Komisja. Komisja ta jest organem opiniodawczo-doradczym Burmistrza.
4.Skład Komisji ustala się za zasadach określonych w art. 15 ust. 2b oraz 2d-2da ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Burmistrza oraz Organizacji. Przedstawicieli wybiera Burmistrz spośród zgłoszonych przez Organizacje Kandydatur, z wyłączeniem osób reprezentujących Organizacje biorące udział w konkursie.
5. W pracach Komisji mogą uczestniczyć, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Komisja może korzystać z pomocy tych osób na zasadach określonych w art. 2e-2ea ust. 15 ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6.Na pierwszym posiedzeniu, członkowie Komisji składają oświadczenia o bezstronności.
7.Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) dotyczące wyłączenia pracownika.
8.Komisja obraduje na posiedzeniach jawnych. 
9.Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
10.Oceny formalnej złożonych ofert, polegającej na sprawdzeniu zgodności ofert z wymogami określonymi w ogłoszeniu konkursowym dokonuje pracownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej Gminy.
11. Opinia Komisji zawiera również informacje dotyczące rzetelności oraz terminowości wykonywania oraz rozliczania zadań przez daną Organizację w latach poprzednich.
12.Komisja dokonuje oceny ofert, które przeszły weryfikację formalną, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert oraz proponuje wysokość dotacji.
13.Komisja dokonuje oceny merytorycznej oferty na podstawie indywidualnej karty oceny oferty, która zostanie opracowana. Wzór karty oceny oferty będzie załącznikiem do ogłoszenia w konkursie ofert.
14.Komisja dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu. Karty oceny oferty dołączone są i przechowywane z dokumentacją konkursu.
15. Burmistrz podejmuje decyzję o wyborze Organizacji, które uzyskały dotację w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz o wysokości tych dotacji.
16.Wykaz Organizacji, które przystąpiły do konkursu ofert oraz wykaz Organizacji, którym przyznano dotację, rodzaj zleconych zadań i kwoty przyznane na ich realizację zostanie ogłoszony,w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Urzędu www.krynica-zdroj.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.